Σειρά Μεριδίων: Institutional Share Class

Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Α/Κ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ είναι η σε συνάρτηση με τον επενδυτικό κίνδυνο που αναλαμβάνεται, επίτευξη υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και η τοποθέτηση του ενεργητικού του σε διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα (μετοχικές αξίες, κρατικά & εταιρικά ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς, καταθέσεις και παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα), έχει σαν στόχο τον κατά το δυνατόν περιορισμό του επενδυτικού κινδύνου.

Σωρευτική Απόδοση
Στοιχεία 31/08/20181 έτος
Αμοιβαίο Κεφάλαιο3,23%
Δείκτης Αναφοράς1,18%
Κατάταξη14 / 31
Τεταρτημόριο2
Μέση Ετήσια Απόδοση
Στοιχεία 31/08/20181 έτος
Αμοιβαίο Κεφάλαιο3,23%
Δείκτης Αναφοράς1,18%
Κατάταξη14 / 31
Τεταρτημόριο2

Πηγή: Alpha Trust, Βάση Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Bloomberg

Διαχειριστής : Ιωσήφ Παπαδογιάννης(δείτε εδώ το βιογραφικό Διαχειριστή)

Προμήθεια Διάθεσης: έως 0,00%

Προμήθεια Εξαγοράς: έως 0,00%

Αμοιβή Διαχείρισης: Σταθερή αμοιβή διαχείρισης έως 1,50% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ, πληρωτέα ανά μήνα.