Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εναλλακτικών Επενδύσεων ενημερώνει για την επικαιροποιημένη έκδοση των εγγράφων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ με ισχύ από 04/04/2019 των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της.

Τα εν λόγω έντυπα, έχουν αναρτηθεί  στο website της εταιρείας μας: http://www.alphatrust.gr

Κηφισιά, 04  Απριλίου 2019