Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εναλλακτικών Επενδύσεων ενημερώνει για την επικαιροποιημένη έκδοση των εγγράφων «ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ» (KIID) με ισχύ από 01/01/2018, για τα ακόλουθα αμοιβαία κεφάλαια:

 

S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ. : 57/16.6.2010),

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Άδεια σύστασης: Αποφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6),

ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ (Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ. : 29η/10.1.1995/5) και

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND (Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ. : 196η/11.10.2000/12α )

 

Η επικαιροποίηση των εν λόγω εγγράφων, αφορά στις μεταβολές των δεικτών αναφοράς των ανωτέρω Α/Κ.

 

Τα επικαιροποιημένα αρχεία, έχουν αναρτηθεί στο website της εταιρείας μας: http://www.alphatrust.gr

 

Κηφισιά, 29.12.2017