Τον Ιούλιο του 2013  η ALPHA TRUST ανακοίνωσε την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της Κύπρου Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ..Την 27.6.2014 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της ALPHA TRUST με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας Κύπρου Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ..

Στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης των προσφερόμενων προϊόντων μας και με γνώμονα την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς εσάς, η ALPHA TRUST προχώρησε με ταχείς ρυθμούς και ολοκλήρωσε την απορρόφηση των αμοιβαίων κεφαλαίων της «Κύπρου Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.» προσφέροντας ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία: