Βασικές αρχές για κάθε επενδυτή.

Κάθε επενδυτής πρέπει :

 

-Να έχει μακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα, (οπωσδήποτε μεγαλύτερο της τριετίας ή και της πενταετίας, αφού οι βραχυχρόνιοι επενδυτικοί στόχοι κρύβουν συνήθως μεγαλύτερους κινδύνους), και να προγραμματίζει τις επενδύσεις του με βάση το διαθέσιμο εισόδημά του. Να προτιμά επενδύσεις μέσω σταθερών περιοδικών καταβολών ούτως ώστε να περιορίζονται οι διακυμάνσεις των αποδόσεων και να υπάρχει διαχρονική κατανομή του επενδυτικού κινδύνου.

 

-Με τη βοήθεια κάποιου επενδυτικού συμβούλου να καθορίσει το επενδυτικό του προφίλ (δηλ. να ορίσει τις επενδυτικές του προσδοκίες, το βαθμό διασποράς των επενδύσεων αλλά και τη διάθεση ή τη δυνατότητά του όσον αφορά την ανάληψη επενδυτικού κινδύνου) και να επιλέξει προσεκτικά τα κατάλληλα γι’ αυτόν προϊόντα.

 

-Να διενεργεί τακτικούς μεσοχρόνιους ελέγχους προκειμένου να επιβεβαιώσει ή/και να διορθώσει την κατανομή των κεφαλαίων του όταν υπάρχουν σημαντικές και αδικαιολόγητες αποκλίσεις από τις αναμενόμενες αποδόσεις ή τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο.