Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό είναι η σε συνάρτηση με τον επενδυτικό κίνδυνο που αναλαμβάνεται, επίτευξη υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Παράλληλα η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και η τοποθέτηση του ενεργητικού σε διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα (μετοχικές αξίες, κρατικά & εταιρικά ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς, καταθέσεις), έχει σαν στόχο τον κατά το δυνατό περιορισμό του επενδυτικού κινδύνου.

Σωρευτική Απόδοση
Στοιχεία 31/01/20201 έτος3 έτη5 έτη10 έτη
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜIKTO24,17%59,76%56,08%100,46%
Δείκτης Αναφοράς20,48%37,61%53,83%18,27%
Κατάταξη19 / 4410 / 3211 / 311 / 26
Τεταρτημόριο2221
Μέση Ετήσια Απόδοση
Στοιχεία 31/01/20201 έτος3 έτη5 έτη10 έτη
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜIKTO24,17%16,90%9,31%7,20%
Δείκτης Αναφοράς20,48%11,23%8,99%1,69%
Κατάταξη19 / 4410 / 3211 / 311 / 26
Τεταρτημόριο2221

Πηγή: Alpha Trust, Βάση Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Bloomberg

Διαχειριστής : Ιωσήφ Παπαδογιάννης(δείτε εδώ το βιογραφικό Διαχειριστή)