Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό είναι η σε συνάρτηση με τον επενδυτικό κίνδυνο που αναλαμβάνεται, επίτευξη υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Παράλληλα η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και η τοποθέτηση του ενεργητικού σε διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα (μετοχικές αξίες, κρατικά & εταιρικά ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς, καταθέσεις), έχει σαν στόχο τον κατά το δυνατό περιορισμό του επενδυτικού κινδύνου.

Σωρευτική Απόδοση
Στοιχεία 31/07/20191 έτος3 έτη5 έτη10 έτη
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜIKTO18,00%61,71%27,80%83,75%
Δείκτης Αναφοράς12,06%37,83%19,64%11,79%
Κατάταξη10 / 4210 / 337 / 311 / 26
Τεταρτημόριο1211
Μέση Ετήσια Απόδοση
Στοιχεία 31/07/20191 έτος3 έτη5 έτη10 έτη
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜIKTO18,00%17,38%5,03%6,27%
Δείκτης Αναφοράς12,06%11,29%3,65%1,12%
Κατάταξη10 / 4210 / 337 / 311 / 26
Τεταρτημόριο1211

Πηγή: Alpha Trust, Βάση Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Bloomberg

Διαχειριστής : Ιωσήφ Παπαδογιάννης(δείτε εδώ το βιογραφικό Διαχειριστή)