Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό είναι η σε συνάρτηση με τον επενδυτικό κίνδυνο που αναλαμβάνεται, επίτευξη υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Παράλληλα η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και η τοποθέτηση του ενεργητικού σε διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα (μετοχικές αξίες, κρατικά & εταιρικά ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς, καταθέσεις), έχει σαν στόχο τον κατά το δυνατό περιορισμό του επενδυτικού κινδύνου.

Σωρευτική Απόδοση
Στοιχεία 31/01/20191 έτος3 έτη5 έτη10 έτη
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜIKTO-6,88%40,68%17,63%67,97%
Δείκτης Αναφοράς-8,64%25,68%10,46%6,22%
Κατάταξη17 / 349 / 327 / 291 / 26
Τεταρτημόριο2211
Μέση Ετήσια Απόδοση
Στοιχεία 31/01/20191 έτος3 έτη5 έτη10 έτη
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜIKTO-6,88%12,05%3,30%5,32%
Δείκτης Αναφοράς-8,64%7,92%2,01%0,60%
Κατάταξη17 / 349 / 327 / 291 / 26
Τεταρτημόριο2211

Πηγή: Alpha Trust, Βάση Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Bloomberg

Διαχειριστής : Ιωσήφ Παπαδογιάννης(δείτε εδώ το βιογραφικό Διαχειριστή)