Σειρά Μεριδίων: Institutional Share Class

Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Α/Κ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ είναι η σε συνάρτηση με τον επενδυτικό κίνδυνο που αναλαμβάνεται, επίτευξη υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και η τοποθέτηση του ενεργητικού του σε διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα (μετοχικές αξίες, κρατικά & εταιρικά ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς, καταθέσεις και παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα), έχει σαν στόχο τον κατά το δυνατόν περιορισμό του επενδυτικού κινδύνου.

Σωρευτική Απόδοση
Στοιχεία 31/01/20191 έτος
ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ - ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ-3,24%
Δείκτης Αναφοράς-3,20%
Κατάταξη8 / 34
Τεταρτημόριο1
Μέση Ετήσια Απόδοση
Στοιχεία 31/01/20191 έτος
ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ - ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ-3,24%
Δείκτης Αναφοράς-3,20%
Κατάταξη8 / 34
Τεταρτημόριο1

Πηγή: Alpha Trust, Βάση Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Bloomberg

Διαχειριστής : Ιωσήφ Παπαδογιάννης(δείτε εδώ το βιογραφικό Διαχειριστή)