Αναστολή Εξαγοράς Μεριδίων την 24.12.2019

Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων πληροφορεί τους μεριδιούχους των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, ότι κατά την Τρίτη 24.12.2019 δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων εξαγοράς και μεταφοράς.


Ανακοίνωση – Γνωστοποίηση Τροποποίησης Κανονισμού Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Η ALPHA TRUST γνωστοποιεί με βάση το άρθρο 5 του Ν.4099/2012 ότι, με την υπ’ αριθμ. 342/29.10.2019 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε η τροποποίηση του Κανονισμού του διαχειριζόμενου αμοιβαίου κεφαλαίου “ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού”, (Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 134η/4.8.1999/6, ΦΕΚ1938/Β/27.10.1999).


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η ALPHA TRUST γνωστοποιεί με βάση το άρθρο 5 του Ν.4099/2012 ότι, με την υπ’ αριθμ. 327/26.6.2019 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε η τροποποίηση του Κανονισμού του διαχειριζόμενου αμοιβαίου κεφαλαίου “ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό” (Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995), με κύρια μεταβολή τη μετονομασία του σε “ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund”.


Αναστολή Εξαγοράς Μεριδίων τις 19η και 22α Απριλίου 2019

Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων πληροφορεί τους μεριδιούχους των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, ότι κατά την 19η Απριλίου και την 22α Απριλίου 2019, δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων εξαγοράς και μεταφοράς.


Ανακοινώσεις προς μεριδιούχους