Αποδόσεις με Συνέπεια για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της ALPHA TRUST και το 2016

Tο 2016 το Αμοιβαία Κεφάλαια της ALPHA TRUST ξεχώρισαν για μια ακόμη φορά σημειώνοντας κατά κύριο λόγο θετικές αποδόσεις, ενώ παράλληλα το ενεργητικό τους αυξήθηκε κατά 11,32%.


Διάθεση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ

Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ενημερώνει τους επενδυτές για την επανέναρξη διάθεσης μεριδίων του συνόλου των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται.


Διάθεση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ

Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ενημερώνει τους επενδυτές για την επανέναρξη διάθεσης μεριδίων του συνόλου των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται.


Διάθεση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ

Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ενημερώνει τους επενδυτές για την επανέναρξη διάθεσης μεριδίων του συνόλου των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται.


Άρση Αναστολής Εξαγοράς Μεριδίων ΟΣΕΚΑ

Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ενημερώνει τους επενδυτές για την άρση της αναστολής εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ του νόμου 4099/2012 που αποφασίστηκε κατά την 727η/31.8.2015 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.


Ανακοίνωση -Γνωστοποίηση Τροποποίησης Κανονισμών Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων γνωστοποιεί με βάση το άρθρο 5 του Ν.4099/2012 ότι, με την υπ’ αριθμ. 244/28.8.2015 (Αρ.πρωτ.2941/31.8.2015) απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, χορηγήθηκε άδεια τροποποίησης των κανονισμών των κάτωθι διαχειριζομένων Αμοιβαίων Κεφαλαίων


Ανθεκτικά τα Αμοιβαία της ALPHA TRUST στην Πενταετία της Κρίσης

ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΤΗΣ ALPHA TRUST ΣΤΗΝ 5ΕΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ


20 Χρόνια ALPHA TRUST Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού

20 χρόνια συμπληρώθηκαν στις 13 Αυγούστου από την έναρξη του αμοιβαίου κεφάλαιου ALPHA TRUST Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (Άδεια Σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 58546/Β737, ΦΕΚ 679/Β/8.8.1991).


Ανακοινώσεις προς μεριδιούχους