Αναστολή Εξαγοράς Μεριδίων την 24.12.2018

Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ενημερώνει ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την υπ’ αριθμ. 17/834/20.12.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, έχει αποφασίσει την αναστολή εξαγοράς μεριδίων κάθε κατηγορίας ΟΣΕΚΑ, κατά τη Δευτέρα 24.12.2018, καθώς η προαναφερόμενη ημερομηνία αποτελεί ημέρα αργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών.


Ανακοίνωση – Γνωστοποίηση Τροποποίησης Κανονισμών Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Η ALPHA TRUST γνωστοποιεί με βάση το άρθρο 5 του Ν.4099/2012 ότι, με την υπ’ αριθμ. 298/2.8.2018 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε η τροποποίηση των Κανονισμών των κάτωθι διαχειριζομένων αμοιβαίων κεφαλαίων.


ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΝ 30.03.2018 & ΤΗΝ 02.04.2018

Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εναλλακτικών Επενδύσεων ενημερώνει ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς


Ανακοινώσεις προς μεριδιούχους