Μάιος 2023

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST» (εφεξής η «Εταιρεία») καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 24η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Κηφισιά, οδός Τατοϊου αρ. 21, ΤΚ 145 61.