Η Εταιρία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (διακριτικός τίτλος ALPHA TRUST) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε στις 15.6.2016, αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 5.024,40 ευρώ με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 3.110.000 σε 3.093.252 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι ως άνω 16.748 μετοχές αγοράστηκαν κατά το χρονικό διάστημα 11/3/2014-29/5/2014, σε εκτέλεση της από 29.5.2013 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, καθώς και της από 29.5.2013 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 927.975,60 ευρώ, διαιρούμενο σε 3.093.252 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Την 6.7.2016 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ η με αριθμ. 71804/6.7.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρίας.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη συνεδρίαση της 14ης Ιουλίου  2016, ενημερώθηκε για την εν λόγω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών της Εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρίας, ορίζεται ότι, από την 20 Ιουλίου 2016παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 16.748 μετοχών, οι οποίες ακυρώνονται.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 210 6289200).

Κηφισιά, 14 Ιουλίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο