Ανακοινώνεται ότι στις 4 Μαρτίου 2014 τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ενέκριναν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης για τη συγχώνευση των εταιριών ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ με απορρόφηση της 100% θυγατρικής εταιρίας ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 έως και 78 του κ.ν.2190/1920, του ν. 2166/1993 και του ν.4099/2012.

Κηφισιά, 4 Μαρτίου 2014