Σας ενημερώνουμε  ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, στις 13.6.2018 και ώρα 17.00 σε συνεδριακό χώρο επί της οδού Καβαλιεράτου Τ.7 στην Κηφισιά, στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 41 μέτοχοι κατέχοντες 582.703 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 75,35%.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:

  1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης 1.1.2017-31.12.2017 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και έγκριση διανομής μερίσματος.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2017-31.12.2017.
  3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή της τρέχουσας χρήσης 1.1.2018-31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
  4. Διορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των λογαριασμών διαχείρισης των υπό τη διαχείριση της εταιρίας Αμοιβαίων Κεφαλαίων της τρέχουσας χρήσης 1.1.2018-31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
  5. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Έγκριση αμοιβών της προηγούμενης χρήσης και προέγκριση αμοιβών επόμενης χρήσης.
  6. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρίας με ιδρυτές και με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  7. Έγκριση συμβάσεων πώλησης ιδίων μετοχών από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου.
  8. Έγκριση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να προβαίνουν σε πράξεις κατά το άρθρο 27 του Καταστατικού.
  9. Τροποποίηση της από 7.6.2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων όπως τροποποιημένη ισχύει, περί αγοράς ιδίων μετοχών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, ως προς τον χειρισμό των ιδίων μετοχών που αποκτήθηκαν δυνάμει της άνω απόφασης και λήψη απόφασης για την παύση της ως άνω από 7.6.2017 απόφασης της Γ.Σ. περί αγοράς ιδίων μετοχών.
  10. Διάφορες ανακοινώσεις.

Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (75,35%) την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1.1.2017-31.12.2017, δηλαδή την Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών, τον Ισολογισμό, τα Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, την κατάσταση Ταμειακών Ροών, τα πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες και το προσάρτημα στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Ενέκρινε επίσης με την ίδια απόφαση, τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης και την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή, από τα κέρδη, μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους συνολικού μικτού ποσού ευρώ 357.896,00, το οποίο αντιστοιχεί σε 0,50 ευρώ ανά μετοχή και είναι προσαυξημένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις 57.521 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα. Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,425 ευρώ ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίζεται η 29/6/2018.

Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2017 είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την 2/7/2018 (record date).

Η καταβολή θα αρχίσει την 5/7/2018 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μέρους των κερδών χρήσης 2017, συνολικού μικτού ποσού 105.000 ευρώ σε εργαζόμενους της Εταιρίας.

Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση απάλλαξε με ποσοστό 54,04% (τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψήφισαν μόνον με τις μετοχές κυριότητάς των), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ομόφωνα με ποσοστό 75,35% τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2017-31.12.2017.

Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα (75,35%) για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου για τη χρήση 2018 την ελεγκτική εταιρία DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ και καθόρισε την αμοιβή τους.

Επί του τέταρτου θέματος, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα (75,35%) για τον έλεγχο των λογαριασμών διαχείρισης των υπό τη διαχείριση της Εταιρίας Αμοιβαίων Κεφαλαίων για τη χρήση 2018 την ελεγκτική εταιρία DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ και καθόρισε την αμοιβή τους.

Επί του πέμπτου θέματος, η Γενική Συνέλευση καθόρισε με ποσοστό 56,35% (δεν περιλαμβάνονται οι μετοχές που εκπροσωπούνται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε τις αμοιβές της προηγούμενης χρήσης και προενέκρινε τις αμοιβές της επόμενης.

Επί του έκτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (75,35%) τις συμβάσεις της Εταιρίας με ιδρυτές και με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του έβδομου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (75,35%) τις από 14.3.2018 υπογραφείσες Συμβάσεις Πώλησης Ιδίων Μετοχών μεταξύ της Εταιρίας και των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου κ.κ. Φαίδωνα-Θεόδωρου Ταμβακάκη, Χριστόδουλου Αίσωπου και Νικολάου Τζανέτου, σε εκτέλεση της από 6.2.2018 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και της από 13.3.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που είχε εξουσιοδοτηθεί για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Επί του όγδοου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (75,35%) τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.2190/1920 και το άρθρο 27 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, προκειμένου αυτοί να πραγματοποιούν δι’ ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις οι οποίες υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, στα Διοικητικά Συμβούλια αλλά και στη διεύθυνση άλλων εταιριών, οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτόν της Εταιρίας ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

Επί του ένατου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα (75,35%) αποφάσισε την τροποποίηση της από 7.6.2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όπως τροποποιημένη ισχύει μετά την από 6.2.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, περί «Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920», ως προς τον χειρισμό των ιδίων μετοχών που αποκτήθηκαν δυνάμει της άνω απόφασης και ειδικότερα ομόφωνα αποφασίζει όπως τροποποιηθεί ο σκοπός απόκτησης των ιδίων μετοχών, ο οποίος εφεξής είναι είτε να ακυρωθούν, είτε να πωληθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπαλλήλων της Εταιρίας, είτε και τα δύο, κατ’ επιλογήν και κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο με την παρούσα εξουσιοδοτείται ομόφωνα να αποφασίσει κατά την ορθή κρίση του ό,τι είναι προς το συμφέρον της Εταιρίας, σε δεδομένη χρονική και οικονομική συγκυρία, δηλαδή είτε να προβεί στην ακύρωση των ιδίων μετοχών είτε στην πώλησή τους σε τρίτους συμπεριλαμβανομένων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπαλλήλων της Εταιρίας, είτε εν μέρει σε ακύρωση και εν μέρει σε πώληση αυτών ως άνω.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την παύση του προγράμματος της από 7.6.2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί αγοράς ιδίων μετοχών.

Κηφισιά, 14 Ιουνίου 2018