Εταιρίας ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, στις 29.06.2021 και ώρα 09.30, στα γραφεία της Εταιρείας, στην Κηφισιά, οδός Τατοίου αρ.21 στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 38 μέτοχοι κατέχοντες 2.332.508 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 75,758%.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:

 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης 1.1.2020-31.12.2020 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
 2. Έγκριση διανομής μερίσματος € 0,15 ανά μετοχή προ φόρων και Διάθεση Κερδών.
 3. Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας κατ’άρθρο 114 ν.4548/2018.
 4. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020 και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2020-31.12.2020.
 5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή της τρέχουσας χρήσης 1.1.2021-31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
 6. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των λογαριασμών διαχείρισης των υπό τη διαχείριση της εταιρίας Αμοιβαίων Κεφαλαίων της τρέχουσας χρήσης 1.1.2021-31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
 7. Αύξηση μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ανασυγκρότηση αυτού σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις – Ορισμός ανεξαρτήτων μελών.
 8. Επαναπροσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 ν.4449/2017 και καθορισμός του είδους, της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες) και της θητείας τους καθώς και των μελών της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ.4β ν.4706/2020.
 9. Συγχώνευση της Επιτροπής Αποδοχών και Επιτροπής Υποψηφιοτήτων σε μία Επιτροπή - Επαναπροσδιορισμός σύνθεσης των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.2 ν.4706/2020.
 10. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 ν.4706/2020.
 11. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. της προηγούμενης χρήσης και προέγκριση αμοιβών επόμενης χρήσης.
 12. Χορήγηση άδειας και παροχή έγκρισης προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να προβαίνουν σε πράξεις κατά το άρθρο 27 του Καταστατικού και σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018.
 13. Διάφορες ανακοινώσεις.

 

Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (75,758%) την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1.1.2020-31.12.2020, δηλαδή την Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών, τον Ισολογισμό, τα Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, την κατάσταση Ταμειακών Ροών, τα πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες και το προσάρτημα στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Επί του δευτέρου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (75,758%) την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για :

α) τη διανομή μερίσματος €447.682,20 ή 0,15€ ανά μετοχή προσαυξημένο κατά €17.256,60 που αντιστοιχεί στις 115.044 ίδιες μετοχές που δεν δικαιούνται μέρισμα και έτσι το τελικό ποσό του μερίσματος διαμορφώνεται στα €464.938,80 ή  €0,1557819811 ανά μετοχή.

Το ανωτέρω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% και έτσι οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό €0,1479928820 ανά μετοχή.

 • Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίζεται η 02/07/2021.
 • Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την 05/07/2021 (record date).
 • Η καταβολή θα αρχίσει την 08/07/2021 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

β) τη διανομή κερδών χρήσης 2020 συνολικού μικτού ποσού 30.000  σε εργαζομένους της Εταιρίας.

 

Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε (με ποσοστό 75,758%) τη δωρεάν διάθεση 29.900 ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας κατά το άρθρο 114 ν.4548/2018 με σκοπό την επιβράβευση τους για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων της χρήσης 2020 με τους εξής όρους :

(α) Προέλευση προς διάθεση μετοχών : ίδιες μετοχές που έχουν αποκτηθεί από την Εταιρεία και βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιό της

(β) Αριθμός διάθεσης δωρεάν μετοχών : 29.900 ίδιες μετοχές

(γ) Υποχρέωση παραμονής στην εταιρεία έως 31.12.2021

Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται αθροιζόμενη με την ονομαστική αξία των μετοχών που ενδέχεται να διατεθούν με βάση τυχόν εκκρεμή δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών, δεν υπερβαίνει συνολικά το 1/10 του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο σήμερα.

Περαιτέρω, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους δικαιούχους των δωρεάν μετοχών και οποιονδήποτε άλλο σχετικό όρο για την υλοποίηση της απόφασης.

Επί του τετάρτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα (75,758%) ενέκρινε, τη συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020.

Με ξεχωριστή ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση ομόφωνα (75,758%) απάλλαξε τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2020 -31.12.2020.

Επί του πέμπτου θέματος, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα (75,758%) την ελεγκτική εταιρία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2021 η οποία και θα ορίσει τα φυσικά πρόσωπα που θα διενεργήσουν τον έλεγχο.

Η αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή για το προβλεπόμενο από το νόμο έργο του κατά την περίοδο 1.1.2021 - 31.12.2021 ορίζεται: α) στο ποσό των 23.000,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων καθώς και για την επισκόπηση των συνοπτικών λογιστικών καταστάσεων α΄ εξαμήνου 2022 (απλών και ενοποιημένων) και β) στο ποσό των 12.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της χρήσης 2021.

Επί του έκτου θέματος, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα (75,758%) την ελεγκτική εταιρία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» για τον έλεγχο των λογαριασμών διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων της εταιρίας για την τρέχουσα χρήση η οποία θα ορίσει επίσης τα φυσικά πρόσωπα που θα διενεργήσουν τον έλεγχο.

Η αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή για το προβλεπόμενο έργο του ορίζεται, για το σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων, στο ποσό των 64.900 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Επί του έβδομου θέματος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (75,758%) την αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση της 17.07.2020 από έξι (6) σε επτά (7) με την προσθήκη της κας Αγνής Λεβή ως ανεξάρτητου μέλους. Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από τα εξής πρόσωπα :

 1. David-Phillip Gibbs
 2. Φαίδωνα-Θεόδωρο Ταμβακάκη
 3. Χριστόδουλο Αίσωπο
 4. Γεώργιο Καμπάνη
 5. Ιωσήφ Παπαδογιάννη
 6. Αγγελική Χατζηδάκη
 7. Αγνή Λεβή

Από τα ως άνω αναφερόμενα μέλη αποφασίσθηκε ο ορισμός ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού των κκ :

 1. Γεωργίου Καμπάνη και
 2. Αγνής Λεβή

δεδομένου ότι τα μέλη αυτά πληρούν τις προυποθέσεις ανεξαρτησίας σύμφωνα  με την ισχύουσα νομοθεσία κυρίως διότι δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους και γενικότερα πληρούν τις προυποθέσεις ανεξαρτησίας όπως αυτές καθορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 4 παρ.1 ν. 3016/2002 και στο άρθρο 9 παρ.1 και 2 ν.4706/2020.

Η θητεία του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει κατά την 16.06.2023, δυναμένη να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

Επί του όγδοου θέματος, η Γενική Συνέλευση επαναπροσδιόρισε (μετά τον κατά τα παραπάνω επαναπροσδιορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου η οποία θα είναι μεικτή επιτροπή και θα αποτελείται από τους εξής :

 1. Μιχαήλ Πάππαρη
 2. Χαράλαμπο Σταματόπουλο
 3. Γεώργιο Καμπάνη

 

Οι ως άνω είναι ανεξάρτητοι από την Εταιρεία ενώ ο κος Γεώργιος Καμπάνης, έχει την επαγγελματική ιδιότητα του Οικονομολόγου, είναι τέως Ορκωτός Ελεγκτής και κρίνεται ομόφωνα (με ποσοστό 75,758% του μετοχικού κεφαλαίου) από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ότι διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αναγνωρίζει ότι και τα τρία ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, έχουν επαρκή γνώση στο τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρία, ήτοι στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων και παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και εν γένει πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ως άνω Επιτροπή Ελέγχου, θα έχει θητεία ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου , ήτοι έως την 16.06.2023 δυναμένη να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

Επί του ένατου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (75,758%) τη συγχώνευση της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων σε μία Επιτροπή και επαναπροσδιόρισε τα μέλη της ως εξής :

 1. David Gibbs
 2. Γεώργιος Καμπάνης
 3. Αγνή Λεβή

Επί του δέκατου θέματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (75,758%) την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία μετά την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Επί του ενδέκατου θέματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (75,758%) τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε τις αμοιβές της προηγούμενης χρήσης και προενέκρινε τις αμοιβές της επόμενης.

Επί του δωδεκάτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (75,758%%) τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 27 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, προκειμένου αυτοί να πραγματοποιούν δι’ ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις οι οποίες υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, στα Διοικητικά Συμβούλια αλλά και στη διεύθυνση άλλων εταιριών, οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτόν της Εταιρίας ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

Επί του δεκάτου τρίτου θέματος :

(α) Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (75,758%) την παράταση για δέκα ημέρες του προγράμματος άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης έτους 2020 καθώς αρχικά και λόγω των καθυστερήσεων της έκτακτης κατάστασης λόγω COVID-19, είχε διαρκέσει από 27/05/2020 έως 31/05/2020.

(β) Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (75,758%) το πρόγραμμα άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης που είχε αποφασισθεί με την από 04.02.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και με την οποία είχε αποφασισθεί να ασκείται από 15/05 έως 31/05 εκάστου έτους και για περίοδο δύο ετών, για την τελευταία περίοδο έτους 2022, να ασκηθεί από 01/03 έως 15/03 έτους 2022.

(γ) Η Γενική Συνέλευση διόρθωσε την από 17/06/2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ως προς το θέμα 7 «Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. της προηγούμενης χρήσης και προέγκριση αμοιβών επόμενης χρήσης», διότι εκ παραδρομής δεν συμπεριελήφθη ποσό € 37.590,00 ως αμοιβή Διευθύνοντος Συμβούλου.

Να σημειωθεί ότι η παραπάνω αμοιβή δεν υπερβαίνει την προεγκεκριμένη αμοιβή όπως αυτή είχε ορισθεί από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση και έχουν αποδοθεί οι φόροι και το χαρτόσημο το Φεβρουάριο 2020.

(δ) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κος Μιχάλης Πάππαρης παρουσίασε την ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2020.

Κηφισιά, 29 Ιουνίου 2021