Σας ενημερώνουμε  ότι πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, στις 6.2.2018 και ώρα 10.30 στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21 στην Κηφισιά, στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 46 μέτοχοι κατέχοντες 536.215 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 69,34%.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:

  1. Τροποποίηση των από 3.6.2015 και από 7.6.2017 αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί «Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007», ως προς τον χειρισμό των ιδίων μετοχών που αποκτήθηκαν και/ή θα αποκτηθούν δυνάμει των άνω αποφάσεων.
  2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 541.319,10 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η οποία θα κατέλθει από € 1,00 σε € 0,30 η κάθε μία, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.
  3. Απόφαση για την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις.
  4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα (69,34%) αποφασίζει και τροποποιεί τις από 3.6.2015 και από 7.6.2017 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί «Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007», ως προς τον χειρισμό των ιδίων μετοχών που αποκτήθηκαν και/ή θα αποκτηθούν δυνάμει των άνω αποφάσεων και ειδικότερα ομόφωνα αποφασίζει όπως τροποποιηθεί ο σκοπός απόκτησης των ιδίων μετοχών που έχουν αποκτηθεί από την Εταιρία ο οποίος ορίζεται σε διάθεση των ιδίων μετοχών σε μέλη του προσωπικού και συζύγους αυτών. Κατά τα λοιπά τους στοιχεία οι αποφάσεις των από 3.6.2015 και από 7.6.2017 Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων περί αγοράς ιδίων μετοχών (θέματα ημερήσιας διάταξης 9ο και 10ο αντίστοιχα) παραμένουν σε ισχύ ως είχαν και επικυρώνονται ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει ότι ελάχιστη τιμή διάθεσης των ιδίων μετοχών στα μέλη του προσωπικού και συζύγους αυτών θα είναι τουλάχιστον € 11,66 ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι στην παραπάνω ορισθείσα ελάχιστη τιμή διάθεσης συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα και οι προμήθειες που κατεβλήθησαν για την απόκτησή τους.

Περαιτέρω, σε εκτέλεση της άνω απόφασής της η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας όπως αποφασίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια την τιμή διάθεσης, λόγω πώλησης των ιδίων μετοχών της Εταιρίας, με ελάχιστο όμως καθαρό ποσό πώλησης ανά μετοχή τουλάχιστον € 11,66, τους όρους των σχετικών συμφωνητικών μεταβίβασης, την υπογραφή τους καθώς και να προβεί σε κάθε αναγκαία δήλωση, ανακοίνωση, συμφωνία για την πώληση και μεταβίβαση των ιδίων μετοχών σε μέλη του προσωπικού της Εταιρίας και συζύγους ή συγγενείς πρώτου βαθμού αυτών.

Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (69,34%), τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 541.319,10 ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,70 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των 231.993,90 ευρώ και θα διαιρείται σε 773.313 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (69,34%), σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις, την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Κηφισιά, 6 Φεβρουαρίου 2018