Η Εταιρεία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (διακριτικός τίτλος ALPHA TRUST),  στο πλαίσιο της έγκυρης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε την 30.12.2020, αποφάσισε,σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 162 παρ.3 ν.4548/2018 :

Τη διανομή μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους από κέρδη προηγουμένων χρήσεων συνολικού ποσού ευρώ 477.527,68 το οποίο αντιστοιχεί σε 0,16 ευρώ ανά μετοχή. Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά το ποσό των € 18.407,04 που αντιστοιχεί στις 115.044 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα και έτσι το τελικό ποσό του μερίσματος διαμορφώνεται στα € 495.934,72 ή € 0,16616745 ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό € 0,1578590775 ανά μετοχή.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τις ημερομηνίες αποκοπής και πληρωμής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-6289200 κα Μαίρη Σαλαμούρα).

 

Κηφισιά, 30.12.2020