ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Η ALPHA TRUST ανακοίνωσε τα οικονοµικά της αποτελέσµατα για την ετήσια οικονοµική χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2014. Σύµφωνα µε τα δηµοσιευθέντα µεγέθη, ο κύκλος εργασιών του οµίλου ανήλθε σε 6,60 εκ. ευρώ έναντι 6,48 εκ. ευρώ κατά το 2013, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 1,8%, κυρίως λόγω διεύρυνσης των πηγών εσόδων.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων του οµίλου έφτασαν τα 1,65 εκ. ευρώ έναντι 3,67 εκ. ευρώ το 2013, στα οποία περιλαµβανόταν ποσό 2,08 εκ. από την πώληση των δραστηριοτήτων της αγγλικής θυγατρικής εταιρίας έναντι 0,38 εκ. το 2014.

Τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους της εταιρίας ανήλθαν σε 0,92 εκ. ευρώ έναντι ζηµιών 0,06 εκ. ευρώ κατά το 2013. Η εταιρεία στο πλαίσιο διεύρυνσης του σκοπού της και την αλλαγή της επωνυµίας σε «ALPHA TRUST Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισµών Εναλλακτικών Επενδύσεων», προχώρησε παράλληλα σε εσωτερική αναδιάρθρωση. Σύµφωνα µε τις νέες διοικητικές αλλαγές, η εταιρεία ανακοινώνει την ανάληψη καθηκόντων ∆ιευθύνοντος Συµβούλου από τον κ. Κρις Αίσωπο, ανώτατο στέλεχος της ALPHA TRUST από το 2001 και µε επαγγελµατική εµπειρία είκοσι ετών στη διαχείριση κεφαλαίων.

Σηµειώνεται ότι ο κ. Φαίδων Ταµβακάκης παραµένει στη θέση του εκτελεστικού Αντιπροέδρου της εταιρείας, µε ευθύνη στην ανάπτυξη εργασιών και διαχείριση χαρτοφυλακίων. Λειτουργώντας µε αξιοπιστία σε ένα δύσκολο και ευµετάβλητο εγχώριο περιβάλλον, η ALPHA TRUST πετυχαίνει για ακόµη µια χρονιά να αυξήσει τις εργασίες της, και να συνεχίσει να επενδύει σε ανθρώπινο δυναµικό και συστήµατα µε σκοπό να παραµείνει στην αιχµή του κλάδου και να συνεχίσει να προσφέρει κορυφαίες υπηρεσίες στους πελάτες και απόδοση στους µετόχους. Απόφαση για το ύψος της διανοµής µερίσµατος θα ληφθεί εντός των προσεχών µηνών και προ της Γενικής Συνελεύσεως.

Ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. David Gibbs δήλωσε: «Είµαστε ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι για το θετικό αποτέλεσµα της εταιρείας σε µια τόσο δύσκολη χρονιά για τις ελληνικές αγορές. Ελπίζουµε σύντοµα να σταθεροποιηθεί η οικονοµία και να επανέλθει σε σταθερή ανοδική πορεία.

Επίσης θα ήθελα να συγχαρώ τον Κρις Αίσωπο, ο οποίος αναλαµβάνει να οδηγήσει την ALPHA TRUST σε ακόµη υψηλότερα επίπεδα». Ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας κ. Φαίδων Ταµβακάκης δήλωσε: «Ο Κρις έχει τον ενθουσιασµό και τις αξίες που η ALPHA TRUST διατήρησε αναλλοίωτες επί 28 χρόνια, και είµαι βέβαιος ότι θα αντεπεξέλθει στην πρόκληση».