Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5

Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund, είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, το ενεργητικό του Α/Κ θα επενδύεται μέσω ευέλικτης στρατηγικής σε προσεκτικά επιλεγμένες μετοχές εισηγμένων εταιριών, προσεκτικά επιλεγμένους χρεωστικούς τίτλους ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης, καθώς και σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς, με διεθνή προσανατολισμό και δίχως γεωγραφικούς ή άλλους περιορισμούς.

Ενημερωτικό Υλικό

Έκθεση ελέγχου συγχώνευσης με βάση το άρθρο 48 του Ν.4099/2012

Ανακοίνωση Συγχώνευσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Fact Sheet
Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP KID)-R 
Παρελθούσες Αποδόσεις-R
Σενάρια Επιδόσεων -R Φεβρουάριος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -R Ιανουάριος 2023
Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP KID)-I   
Παρελθούσες Αποδόσεις-I 

Σενάρια Επιδόσεων -Ι Φεβρουάριος 2023
Σενάρια Επιδόσεων -Ι Ιανουάριος 2023
Κανονισμός
Εξαμηνιαία Έκθεση
Ετήσια Έκθεση
Πίνακας Επενδύσεων
Ενημερωτικό Δελτίο
Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Α/Κ