Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5

Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund, είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, το ενεργητικό του Α/Κ θα επενδύεται μέσω ευέλικτης στρατηγικής σε προσεκτικά επιλεγμένες μετοχές εισηγμένων εταιριών, προσεκτικά επιλεγμένους χρεωστικούς τίτλους ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης, καθώς και σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς, με διεθνή προσανατολισμό και δίχως γεωγραφικούς ή άλλους περιορισμούς.

Ενημερωτικό Υλικό

Fact Sheet-R

Fact Sheet-I

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP KID)-R 
Παρελθούσες Αποδόσεις-R

Σενάρια Επιδόσεων -R Δεκέμβριος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -R Νοέμβριος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -R Οκτώβριος 2023


Σενάρια Επιδόσεων -R Σεπτέμβριος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -R Αύγουστος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -R Ιούλιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -R Ιούνιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -R Μάιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -R Απρίλιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -R Μάρτιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -R Φεβρουάριος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -R Ιανουάριος 2023

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP KID)-I   
Παρελθούσες Αποδόσεις-I 

Σενάρια Επιδόσεων -Ι Δεκέμβριος 2023


Σενάρια Επιδόσεων -Ι Νοέμβριος 2023


Σενάρια Επιδόσεων -I Οκτώβριος 2023


Σενάρια Επιδόσεων -Ι Σεπτέμβριος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -I Αύγουστος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -Ι Ιούλιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -Ι Ιούνιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -I Μάιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -Ι Απρίλιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -Ι Μάρτιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -Ι Φεβρουάριος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -Ι Ιανουάριος 2023

Κανονισμός
Εξαμηνιαία Έκθεση
Ετήσια Έκθεση
Πίνακας Επενδύσεων
Ενημερωτικό Δελτίο
Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Α/Κ