Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund, είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, το ενεργητικό του Α/Κ θα επενδύεται μέσω ευέλικτης στρατηγικής σε προσεκτικά επιλεγμένες μετοχές εισηγμένων εταιριών, προσεκτικά επιλεγμένους χρεωστικούς τίτλους ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης, καθώς και σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς, με διεθνή προσανατολισμό και δίχως γεωγραφικούς ή άλλους περιορισμούς.

Βασικά Χαρακτηριστικά Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Κατηγορία  Μικτά
Όνομα Διαχειριστή Κωνσταντίνος Αδάμ,
Δημήτρης Νταλίπης, CFA
Ημερομηνία έναρξης
08/02/1995

Ημερομηνία Αναφοράς Στοιχείων: 29/03/2024
Τα στοιχεία αφορούν στην κλάση μεριδίων R.

Δείκτης Κινδύνου

Περισσότερες Πληροφορίες

Πού επενδύει

Οι βασικές τοποθετήσεις είναι σε επιλεγμένες μετοχές εισηγμένων εταιριών και επιλεγμένους χρεωστικούς τίτλους από υψηλής ως και χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και σε διαθέσιμα.

Σε ποιούς απευθύνεται

Απευθύνεται σε επενδυτές οι οποίοι επιθυμούν ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο χωρίς να χρειαστεί να επενδύσουν ταυτόχρονα σε διαφορετικά αμοιβαία κεφάλαια. Αν και δεν υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί όσον αφορά στην αποεπένδυση, το Α/Κ απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (άνω των 3 ετών), οι οποίοι γνωρίζουν τους κινδύνους επένδυσης σε ομολογίες και μετοχές.

Πώς να επενδύσετε

H συμμετοχή σε αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται με τον παρακάτω εύκολο τρόπο.

  1. Επικοινωνείτε με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί μαζί μας.
  2. Ενημερώνεστε για το αμοιβαίο κεφάλαιο από το Έντυπο Βασικών Πληροφοριών (KID).
  3. Με τη βοήθεια εξειδικευμένου συνεργάτη μας υποβάλλετε την αίτηση συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο της επιλογή σας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Δείτε εδώ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Χρειάζεστε Βοήθεια;

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί.