Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 10η/14.8.1996/4

Αδειοδότηση ως ΑΚΧΑ δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131: Απόφ. EK 321/29.5.2019

Επενδυτικός σκοπός

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποτελεί Πρότυπο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού, (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς, και στοχεύει σε αποδόσεις εναρμονισμένες με τα επιτόκια της χρηματαγοράς και στη διατήρηση της αξίας της επένδυσης.

Ενημερωτικό Υλικό

Fact Sheet
Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP KID)
Παρελθούσες Αποδόσεις
Εβδομαδιαίες πληροφορίες με βάση τις απαιτήσεις διαφάνειας του αρ.36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131
Κανονισμός
Εξαμηνιαία Έκθεση
Ετήσια Έκθεση
Πίνακας Επενδύσεων
Ενημερωτικό Δελτίο
Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Α/Κ