Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 10η/14.8.1996/4

Αδειοδότηση ως ΑΚΧΑ δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131: Απόφ. EK 321/29.5.2019

Επενδυτικός σκοπός

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποτελεί Πρότυπο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού, (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς, και στοχεύει σε αποδόσεις εναρμονισμένες με τα επιτόκια της χρηματαγοράς και στη διατήρηση της αξίας της επένδυσης.

Ενημερωτικό Υλικό

Fact Sheet
Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP KID)
Παρελθούσες Αποδόσεις

Σενάρια Επιδόσεων Σεπτέμβριος 2023

Σενάρια Επιδόσεων Αύγουστος 2023

Σενάρια Επιδόσεων Ιούλιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων Ιούνιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων Μάιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων Απρίλιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων Μάρτιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων Φεβρουάριος 2023

Σενάρια Επιδόσεων Ιανουάριος 2023

Εβδομαδιαίες πληροφορίες με βάση τις απαιτήσεις διαφάνειας του αρ.36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131
Κανονισμός
Εξαμηνιαία Έκθεση
Ετήσια Έκθεση
Πίνακας Επενδύσεων
Ενημερωτικό Δελτίο
Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Α/Κ