Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 10η/14.8.1996/4
Αδειοδότηση ως ΑΚΧΑ δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131: Απόφ. EK 321/29.5.2019

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποτελεί Πρότυπο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού, (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς, και στοχεύει σε αποδόσεις εναρμονισμένες με τα επιτόκια της χρηματαγοράς και στη διατήρηση της αξίας της επένδυσης.

Βασικά Χαρακτηριστικά Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Καθαρή τιμή μεριδίου  €5,9016
Ενεργητικό €26.356.981,45
Ημερομηνία έναρξης
19/09/1996

Ημερομηνία Αναφοράς Στοιχείων: 29/03/2024

Δείκτης Κινδύνου

Περισσότερες Πληροφορίες

Πού επενδύει

Το Α/Κ επενδύει σε έντοκα γραμμάτια, καταθέσεις και λοιπά μέσα χρηματαγοράς με υπολειπόμενη διάρκεια ζωής ως 397 ημέρες.

Σε ποιούς απευθύνεται

Απευθύνεται σε συντηρητικούς επενδυτές με χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 1 έτους, που επιζητούν εισόδημα και ρευστότητα αναλαμβάνοντας ιδιαίτερα χαμηλό κίνδυνο.

Πώς να επενδύσετε

H συμμετοχή σε αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται με τον παρακάτω εύκολο τρόπο.

  1. Επικοινωνείτε με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί μαζί μας.
  2. Ενημερώνεστε για το αμοιβαίο κεφάλαιο από το Έντυπο Βασικών Πληροφοριών Επενδυτή (KID).
  3. Με τη βοήθεια εξειδικευμένου συνεργάτη μας υποβάλλετε την αίτηση συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο της επιλογή σας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Δείτε εδώ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Χρειάζεστε Βοήθεια;

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί.