Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6

Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους επενδυτές υπεραξία, επενδύοντας το ενεργητικό του κυρίως σε επιλεγμένους μετοχικούς τίτλους εκδοτών με καταστατική έδρα εκτός Ελλάδος. Η προαναφερόμενη έκφραση κυρίως υπονοεί ποσοστό επένδυσης τουλάχιστον 65% (ισχύον σημερινό ποσοστό) επί του μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ ανά ημερολογιακό τρίμηνο.

Γνωστοποίηση πληροφοριών με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 (SFDR)

Κατηγοριοποίηση
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εμπίπτει στο άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 καθώς ενέχει, μεταξύ άλλων, προώθηση περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών ή συνδυασμό αυτών και οι εταιρείες-εκδότριες, στα μέσα των οποίων πραγματοποιούνται οι επενδύσεις του, ακολουθούν ορθές πρακτικές διακυβέρνησης.

Γνωστοποιήσεις Αειφορίας

Ενημερωτικό Υλικό

Fact Sheet-R

Fact Sheet-I

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP KID)-R 

Παρελθούσες Αποδόσεις-R

Σενάρια Επιδόσεων -R Σεπτέμβριος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -R Αύγουστος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -R Ιούνιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -R Μάιος 2023


Σενάρια Επιδόσεων -R Απρίλιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -R Μάρτιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -R Φεβρουάριος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -R Ιανουάριος 2023

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP KID)-I   

Παρελθούσες Αποδόσεις-I

Σενάρια Επιδόσεων -Ι Σεπτέμβριος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -I Αύγουστος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -I Ιούνιος 2023


Σενάρια Επιδόσεων -Ι Μάιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -Ι Απρίλιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -Ι Μάρτιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -Ι Φεβρουάριος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -Ι Ιανουάριος 2023

Κανονισμός

Εξαμηνιαία Έκθεση

Ετήσια Έκθεση

Πίνακας Επενδύσεων

Ενημερωτικό Δελτίο

Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Α/Κ