Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6

Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους επενδυτές υπεραξία, επενδύοντας το ενεργητικό του κυρίως σε επιλεγμένους μετοχικούς τίτλους εκδοτών με καταστατική έδρα εκτός Ελλάδος. Η προαναφερόμενη έκφραση κυρίως υπονοεί ποσοστό επένδυσης τουλάχιστον 65% (ισχύον σημερινό ποσοστό) επί του μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ ανά ημερολογιακό τρίμηνο.

Γνωστοποίηση πληροφοριών με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 (SFDR)

Κατηγοριοποίηση
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προωθεί, μεταξύ άλλων, περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ή συνδυασμό αυτών και εφόσον οι εταιρείες στις οποίες πραγματοποιούνται οι επενδύσεις ακολουθούν ορθές πρακτικές διακυβέρνησης και, κατ’ επέκταση, εμπίπτει στο άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088.

Ενημερωτικό Υλικό

Fact Sheet

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP KID)-R 

Παρελθούσες Αποδόσεις-R

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP KID)-I   

Παρελθούσες Αποδόσεις-I

Κανονισμός

Εξαμηνιαία Έκθεση

Ετήσια Έκθεση

Πίνακας Επενδύσεων

Ενημερωτικό Δελτίο

Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Α/Κ