Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6

Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους επενδυτές υπεραξία, επενδύοντας το ενεργητικό του κυρίως σε επιλεγμένους μετοχικούς τίτλους εκδοτών με καταστατική έδρα εκτός Ελλάδος. Η προαναφερόμενη έκφραση κυρίως υπονοεί ποσοστό επένδυσης τουλάχιστον 65% (ισχύον σημερινό ποσοστό) επί του μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ ανά ημερολογιακό τρίμηνο.

Ενημερωτικό Υλικό

Fact Sheet
Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (KIID) – R
Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (KIID) – Ι
Κανονισμός
Εξαμηνιαία Έκθεση
Ετήσια Έκθεση
Πίνακας Επενδύσεων
Ενημερωτικό Δελτίο
Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Α/Κ