Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους επενδυτές υπεραξία, επενδύοντας το ενεργητικό του κυρίως σε επιλεγμένους μετοχικούς τίτλους εκδοτών με καταστατική έδρα εκτός Ελλάδος. Η προαναφερόμενη έκφραση κυρίως υπονοεί ποσοστό επένδυσης τουλάχιστον 65% (ισχύον σημερινό ποσοστό) επί του μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ ανά ημερολογιακό τρίμηνο.

Γνωστοποίηση πληροφοριών με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 (SFDR)

Κατηγοριοποίηση
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εμπίπτει στο άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 καθώς ενέχει, μεταξύ άλλων, προώθηση περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών ή συνδυασμό αυτών και οι εταιρείες-εκδότριες, στα μέσα των οποίων πραγματοποιούνται οι επενδύσεις του, ακολουθούν ορθές πρακτικές διακυβέρνησης.

Γνωστοποιήσεις Αειφορίας

Βασικά Χαρακτηριστικά Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Καθαρή τιμή μεριδίου  €5,4464
Ενεργητικό €7.661.489,85
Ημερομηνία έναρξης
(τελευταία αλλαγή κατηγορίας)
25/11/2010

Ημερομηνία Αναφοράς Στοιχείων: 29/03/2024
Τα στοιχεία αφορούν στην κλάση μεριδίων R.

Δείκτης Κινδύνου

Περισσότερες Πληροφορίες

Πού επενδύει

Το Α/Κ επενδύει σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης και εμπορευσιμότητας με ηγετική θέση στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται.

Σε ποιούς απευθύνεται

Απευθύνεται σε επενδυτές που διαθέτουν μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (άνω των 3 ετών).

Πώς να επενδύσετε

H συμμετοχή σε αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται με τον παρακάτω εύκολο τρόπο.

  1. Επικοινωνείτε με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί μαζί μας.
  2. Ενημερώνεστε για το αμοιβαίο κεφάλαιο από το Έντυπο Βασικών Πληροφοριών Επενδυτή (KID).
  3. Με τη βοήθεια εξειδικευμένου συνεργάτη μας υποβάλλετε την αίτηση συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο της επιλογή σας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Δείτε εδώ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Χρειάζεστε Βοήθεια;

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί.