Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6A

Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους μακροπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης κερδών επενδύοντας τα διαθέσιμα κεφάλαιά του σε μετοχικούς τίτλους εταιριών που διαπραγματεύονται κυρίως στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και από τις μερισματικές αποδόσεις τους.  

Ενημερωτικό Υλικό

Fact Sheet-R


Fact Sheet-I

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP KID)-R   

Παρελθούσες Αποδόσεις-R

Σενάρια Επιδόσεων -R Σεπτέμβριος 2023


Σενάρια Επιδόσεων -R Αύγουστος 2023


Σενάρια Επιδόσεων -R Ιούλιος 2023


Σενάρια Επιδόσεων -R Ιούνιος 2023


Σενάρια Επιδόσεων -R Μάιος 2023


Σενάρια Επιδόσεων -R Aπρίλιος 2023


Σενάρια Επιδόσεων -R Μάρτιος 2023


Σενάρια Επιδόσεων -R Φεβρουάριος 2023


Σενάρια Επιδόσεων -R Ιανουάριος 2023

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP KID)-I  

Παρελθούσες Αποδόσεις-I 

Σενάρια Επιδόσεων -Ι Σεπτέμβριος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -I Αύγουστος 2023


Σενάρια Επιδόσεων -Ι Ιούνιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -I Μάιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -Ι Απρίλιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -Ι Μάρτιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -Ι Φεβρουάριος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -Ι Ιανουάριος 2023

Κανονισμός

Εξαμηνιαία Έκθεση

Ετήσια Έκθεση

Πίνακας Επενδύσεων

Ενημερωτικό Δελτίο

Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Α/Κ