Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6A

Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους μακροπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης κερδών επενδύοντας τα διαθέσιμα κεφάλαιά του σε μετοχικούς τίτλους εταιριών που διαπραγματεύονται κυρίως στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και από τις μερισματικές αποδόσεις τους.  

Ενημερωτικό Υλικό

Fact Sheet

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP KID)-R   

Παρελθούσες Αποδόσεις-R

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP KID)-I  

Παρελθούσες Αποδόσεις-I 

Κανονισμός

Εξαμηνιαία Έκθεση

Ετήσια Έκθεση

Πίνακας Επενδύσεων

Ενημερωτικό Δελτίο

Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Α/Κ

Κανονισμός

Εξαμηνιαία Έκθεση

Ετήσια Έκθεση

Πίνακας Επενδύσεων

Ενημερωτικό Δελτίο

Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Α/Κ