Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6A

Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους μακροπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης κερδών επενδύοντας τα διαθέσιμα κεφάλαιά του σε μετοχικούς τίτλους εταιριών που διαπραγματεύονται κυρίως στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και από τις μερισματικές αποδόσεις τους.  

Ενημερωτικό Υλικό

Fact Sheet-R


Fact Sheet-I

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP KID)-R   

Παρελθούσες Αποδόσεις-R

Σενάρια Επιδόσεων -R Φεβρουάριος 2024

Σενάρια Επιδόσεων -R Ιανουάριος 2024

Σενάρια Επιδόσεων -R 2023

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP KID)-I  

Παρελθούσες Αποδόσεις-I 

Σενάρια Επιδόσεων -Ι Φεβρουάριος 2024

Σενάρια Επιδόσεων -Ι Ιανουάριος 2024

Σενάρια Επιδόσεων -I 2023

Κανονισμός

Εξαμηνιαία Έκθεση

Ετήσια Έκθεση

Πίνακας Επενδύσεων

Ενημερωτικό Δελτίο

Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Α/Κ