Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 512/23.8.2007

Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους μακροπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης υπεραξιών περιορίζοντας με συστηματικό τρόπο την έκθεσή του χαρτοφυλακίου στον κίνδυνο της αγοράς. Παράλληλα, γίνεται συστηματική χρήση παραγώγων και εφαρμόζονται στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου.

Ενημερωτικό Υλικό

Fact Sheet
Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (KIID)
Κανονισμός
Εξαμηνιαία Έκθεση
Ετήσια Έκθεση
Πίνακας Επενδύσεων
Ενημερωτικό Δελτίο
Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Α/Κ