Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 24/840/16.7.2008

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η σε συνάρτηση με τον επενδυτικό κίνδυνο που αναλαμβάνεται, επίτευξη υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Παράλληλα η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και η τοποθέτηση του ενεργητικού σε διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα (μετοχικές αξίες, κρατικά & εταιρικά ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς, καταθέσεις), έχει σαν στόχο τον κατά το δυνατό περιορισμό του επενδυτικού κινδύνου.

Βασικά Χαρακτηριστικά Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Κατηγορία Μικτά
Όνομα Διαχειριστή Δημήτρης Νταλίπης, CFA,
Νότα Ζαγάρη
Ημερομηνία έναρξης
07/08/2008

Δείκτης Κινδύνου

Περισσότερες Πληροφορίες

Πού επενδύει

Οι βασικές τοποθετήσεις είναι σε μετοχές εισηγμένων εταιρειών εσωτερικού και επιλεγμένους χρεωστικούς τίτλους από υψηλής ως και χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας.

Σε ποιούς απευθύνεται

Απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (άνω των 3 ετών), οι οποίοι γνωρίζουν τους κινδύνους
επένδυσης σε ομολογίες και μετοχές.

Πώς να επενδύσετε

H συμμετοχή σε αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται με τον παρακάτω εύκολο τρόπο.

  1. Επικοινωνείτε με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί μαζί μας.
  2. Ενημερώνεστε για το αμοιβαίο κεφάλαιο από το Έντυπο Βασικών Πληροφοριών (KID).
  3. Με τη βοήθεια εξειδικευμένου συνεργάτη μας υποβάλλετε την αίτηση συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο της επιλογή σας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Δείτε εδώ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Χρειάζεστε Βοήθεια;

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί.