Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 57/16.6.2010

Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η δημιουργία κερδών υπεραξίας μέσα από μια πειθαρχημένη επενδυτική προσέγγιση. Το Α/Κ έχει παγκόσμιο προσανατολισμό και επενδύει κατά κύριο λόγο σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια ή άλλους μετοχικούς οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων εσωτερικού και εξωτερικού. ∆ευτερευόντως, το Α/K δύναται να επενδύει σε μερίδια άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (άλλης κατηγορίας εκτός των μετοχικών), σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς.

Ενημερωτικό Υλικό

Fact Sheet
Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP KID)
Παρελθούσες Αποδόσεις

Σενάρια Επιδόσεων Σεπτέμβριος 2023

Σενάρια Επιδόσεων  Αύγουστος 2023

Σενάρια Επιδόσεων  Ιούλιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων Ιούνιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων Μάιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων Απρίλιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων Μάρτιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων Φεβρουάριος 2023

Σενάρια Επιδόσεων Ιανουάριος 2023

Κανονισμός
Εξαμηνιαία Έκθεση
Ετήσια Έκθεση
Πίνακας Επενδύσεων
Ενημερωτικό Δελτίο
Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Α/Κ