Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 57/16.6.2010

Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η δημιουργία κερδών υπεραξίας μέσα από μια πειθαρχημένη επενδυτική προσέγγιση. Το Α/Κ έχει παγκόσμιο προσανατολισμό και επενδύει κατά κύριο λόγο σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια ή άλλους μετοχικούς οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων εσωτερικού και εξωτερικού. ∆ευτερευόντως, το Α/K δύναται να επενδύει σε μερίδια άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (άλλης κατηγορίας εκτός των μετοχικών), σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς.

Ενημερωτικό Υλικό

Fact Sheet
Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP KID)
Παρελθούσες Αποδόσεις

Σενάρια Επιδόσεων Φεβρουάριος 2024

Σενάρια Επιδόσεων Ιανουάριος 2024

Σενάρια Επιδόσεων 2023

Κανονισμός
Εξαμηνιαία Έκθεση
Ετήσια Έκθεση
Πίνακας Επενδύσεων
Ενημερωτικό Δελτίο
Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Α/Κ