Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 256/2.6.2016

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η σε συνάρτηση με τον επενδυτικό κίνδυνο που αναλαμβάνεται, επίτευξη υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και η τοποθέτηση του ενεργητικού του σε διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα (μετοχικές αξίες, κρατικά & εταιρικά ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς, καταθέσεις και παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα), έχει σαν στόχο τον κατά το δυνατόν περιορισμό του επενδυτικού κινδύνου, με ελάχιστο ποσό αρχικής συμμετοχής €5.000.000 (πέντε εκατομμύρια ευρώ).

Βασικά Χαρακτηριστικά Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Κατηγορία Μικτά
Όνομα Διαχειριστή Δημήτρης Νταλίπης, CFA
Κώστας Μαυρόπουλος
Ημερομηνία έναρξης
01/07/2016

Δείκτης Κινδύνου

Περισσότερες Πληροφορίες

Πού επενδύει

Οι βασικές τοποθετήσεις είναι σε μετοχές εισηγμένων εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού, σε επιλεγμένους χρεωστικούς τίτλους από υψηλής έως και χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας (κρατικούς και εταιρικούς), και σε καταθέσεις σε αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα.

Σε ποιούς απευθύνεται

Απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (άνω των 3 ετών) με ελάχιστο ποσό αρχικής συμμετοχής €5.000.000. Επομένως, τo παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός 3 ετών.

Πώς να επενδύσετε

H συμμετοχή σε αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται με τον παρακάτω εύκολο τρόπο.

  1. Επικοινωνείτε με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί μαζί μας.
  2. Ενημερώνεστε για το αμοιβαίο κεφάλαιο από το Έντυπο Βασικών Πληροφοριών (KID).
  3. Με τη βοήθεια εξειδικευμένου συνεργάτη μας υποβάλλετε την αίτηση συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο της επιλογή σας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Δείτε εδώ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Χρειάζεστε Βοήθεια;

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί.