Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 373/16.02.2021

Σκοπός του Α/Κ είναι η σε συνάρτηση με τον επενδυτικό κίνδυνο που αναλαμβάνεται, επίτευξη υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. H διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και η τοποθέτηση του ενεργητικού του σε διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα (μετοχικές αξίες, κρατικά & εταιρικά ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς, καταθέσεις και παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα), έχει σαν στόχο τον κατά το δυνατό περιορισμό του επενδυτικού κινδύνου, με ελάχιστο ποσό αρχικής συμμετοχής €5.000.000 (πέντε εκατομμύρια ευρώ).

Βασικά Χαρακτηριστικά Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Καθαρή τιμή μεριδίου  €11,0434
Ενεργητικό €7.906.339,33
Ημερομηνία έναρξης
12/03/2021

Ημερομηνία Αναφοράς Στοιχείων: 29/03/2024

Δείκτης Κινδύνου

Περισσότερες Πληροφορίες

Πού επενδύει

Οι βασικές τοποθετήσεις είναι σε μετοχές εισηγμένων εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού, σε επιλεγμένους χρεωστικούς τίτλους από υψηλής έως και χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας (κρατικούς και εταιρικούς), και σε καταθέσεις σε αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα.

Σε ποιούς απευθύνεται

Το Α/Κ απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (άνω των 3 ετών) με ελάχιστο ποσό αρχικής
συμμετοχής €5.000.000.

Πώς να επενδύσετε

H συμμετοχή σε αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται με τον παρακάτω εύκολο τρόπο.

  1. Επικοινωνείτε με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί μαζί μας.
  2. Ενημερώνεστε για το αμοιβαίο κεφάλαιο από το Έντυπο Βασικών Πληροφοριών Επενδυτή (KID).
  3. Με τη βοήθεια εξειδικευμένου συνεργάτη μας υποβάλλετε την αίτηση συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο της επιλογή σας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Δείτε εδώ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Χρειάζεστε Βοήθεια;

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί.