Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 175/21.6.2013

Επενδυτικός σκοπός

Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα. Το Α/Κ απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, με ελάχιστο ποσό αρχικής συμμετοχής €1.000.000 (ένα εκατομμύριο ευρώ).

Ενημερωτικό Υλικό

Fact Sheet
Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP KID)
Παρελθούσες Αποδόσεις
Κανονισμός
Εξαμηνιαία Έκθεση
Ετήσια Έκθεση
Πίνακας Επενδύσεων
Ενημερωτικό Δελτίο
Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Α/Κ