Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 175/21.6.2013

Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα. Το Α/Κ απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, με ελάχιστο ποσό αρχικής συμμετοχής €1.000.000 (ένα εκατομμύριο ευρώ).

Βασικά Χαρακτηριστικά Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Καθαρή τιμή μεριδίου  €14,0137
Ενεργητικό €30.799.779,04
Ημερομηνία έναρξης
01/07/2013

Ημερομηνία Αναφοράς Στοιχείων: 29/03/2024

Δείκτης Κινδύνου

Περισσότερες Πληροφορίες

Πού επενδύει

Το Α/Κ επενδύει κυρίως σε μερίδια ή μετοχές ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων. ∆ευτερευόντως, το Α/Κ δύναται να επενδύει και σε άλλα επιτρεπτά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στοιχεία, ενώ δεν επιτρέπεται να πραγματοποιεί άμεσες επενδύσεις σε εταιρικά ομόλογα.

Σε ποιούς απευθύνεται

Απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (άνω των 3 ετών) με ελάχιστο ποσό αρχικής
συμμετοχής €1.000.000.

Πώς να επενδύσετε

H συμμετοχή σε αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται με τον παρακάτω εύκολο τρόπο.

  1. Επικοινωνείτε με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί μαζί μας.
  2. Ενημερώνεστε για το αμοιβαίο κεφάλαιο από το Έντυπο Βασικών Πληροφοριών Επενδυτή (KID).
  3. Με τη βοήθεια εξειδικευμένου συνεργάτη μας υποβάλλετε την αίτηση συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο της επιλογή σας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Δείτε εδώ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Χρειάζεστε Βοήθεια;

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί.