Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 175/21.6.2013

Επενδυτικός σκοπός

Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα. Το Α/Κ απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, με ελάχιστο ποσό αρχικής συμμετοχής €1.000.000 (ένα εκατομμύριο ευρώ).

Ενημερωτικό Υλικό

Fact Sheet
Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP KID)
Παρελθούσες Αποδόσεις

Σενάρια Επιδόσεων Δεκέμβριος 2023

Σενάρια Επιδόσεων Νοέμβριος 2023

Σενάρια Επιδόσεων Οκτώβριος 2023


Σενάρια Επιδόσεων Σεπτέμβριος 2023

Σενάρια Επιδόσεων Αύγουστος 2023

Σενάρια Επιδόσεων Ιούλιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων Ιούνιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων Μάιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων Απρίλιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων Μάρτιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων Φεβρουάριος 2023

Σενάρια Επιδόσεων Ιανουάριος 2023

Κανονισμός
Εξαμηνιαία Έκθεση
Ετήσια Έκθεση
Πίνακας Επενδύσεων
Ενημερωτικό Δελτίο
Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Α/Κ