Η Εταιρεία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι με την από 08.10.2019 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου ορίσθηκε νέο μέλος αυτού ο κος Γεώργιος Καμπάνης του Δημητρίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ.Νικολάου Τζανέτου. Ο κος Γεώργιος Καμπάνης θα είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Ως εκ τούτου, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ως εξής :
1. David Phillip Gibbs, Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικός
2. Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικός
3. Χριστόδουλος Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικός
4. Γεώργιος Καμπάνης, Μέλος Δ.Σ., μη εκτελεστικός
5. Ιωσήφ Παπαδογιάννης, Μέλος Δ.Σ., εκτελεστικός

Κηφισιά, 8 Οκτωβρίου 2019