Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. εμφάνισε το α΄ τρίμηνο του 2021 καθαρά κέρδη 758,26 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών -3,73 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  (Δ.Π.Χ.Α.).

Έτσι, τα βασικά μεγέθη της Εταιρίας για το α΄ τρίμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Τα ακαθάριστα έσοδα της Εταιρίας, ανήλθαν σε €1,15 εκατ., έναντι ζημιών €3,58 εκατ., της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Πηγή προέλευσης των ακαθάριστων εσόδων αποτελούν κατά βάση τα κέρδη από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. και τα κέρδη από αγοραπωλησίες.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €761,49 χιλ. έναντι ζημιών €3,73 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε €758,26 χιλ. για το α΄τρίμηνο του 2021, έναντι ζημιών €3,73 εκατ. για το α΄τρίμηνο του 2020.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρίας την 31η Μαρτίου 2021, ανέρχονταν συνολικά σε €318,05 χιλ.

Για την περίοδο από 01/01/2021 έως 31/03/2021 το χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας σημείωσε άνοδο 5,98% με την εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να ανέρχεται σε €13,45 εκατ. ή €33,54 ανά μετοχή στις 31/03/2021.

Η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου το α΄ τρίμηνο του 2021 περιλάμβανε επενδύσεις σε εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α. κατά 98,69%  και τοποθετήσεις σε ομόλογα κατά 2,40%.

Οι πέντε μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές της Εταιρίας, κατά τη λήξη α΄τριμήνου 2021, ήταν στις εταιρίες: QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε, ΤΙΤΑΝ Α.Ε,. ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

H μετοχή της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., διαπραγματευόταν στο Χρηματιστήριο Αθηνών με σημαντική έκπτωση (discount) -30,78% στις 28/05/2021, με την τιμή κλεισίματος να ανέρχεται σε €25,60.

Τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη της Εταιρίας και οι βασικοί δείκτες περιλαμβάνονται στους ακόλουθους πίνακες:

Αποτελέσματα χρήσης (ποσά σε χιλ.)

1/1-31/3/2021

1/1-31/3/2020

Ακαθάριστα έσοδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου
€ 1.158
-€ 3.583
Μικτά κέρδη / ζημιές
€ 838
-€ 3.653
Κέρδη/Ζημίες προ φόρων (ΕΒΤ)
€ 761
-€ 3.725
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους (Net profit after tax)
€ 758
-€ 3.727

 

Βασικοί δείκτες

31/03/2021

31/03/2020

Εσωτερική Λογιστική Αξία (N.A.V.)
€ 13,45 εκ.
€ 8,40 εκ.
Εσωτερική Λογιστική Αξία (N.A.V.) ανά μετοχή
€ 33,53
€ 20,93
Κεφάλαια υπό Διαχείριση
€ 13,90 εκ.
€ 8,59 εκ.

 

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., που αποτελεί τη μοναδική πλέον εισηγμένη  Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, παραμένοντας πιστή στην επενδυτική της στρατηγική, συνεχίζει να εκμεταλλεύεται τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται και προσφέρει στους μετόχους της κεφαλαιακή υπεραξία αλλά και εισόδημα από τη διανομή μερισμάτων.

 

Κηφισιά, 31 Μαΐου 2021