Η ALPHA TRUST γνωστοποιεί με βάση το άρθρο 5 του Ν.4099/2012 ότι, με την υπ’ αριθμ. 342/29.10.2019 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε η τροποποίηση του Κανονισμού του διαχειριζόμενου αμοιβαίου κεφαλαίου ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού”, (Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 134η/4.8.1999/6, ΦΕΚ1938/Β/27.10.1999).

Συνολικά οι εγκριθείσες τροποποιήσεις από την εποπτική αρχή αφορούν στα άρθρα 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 του Κανονισμού του ανωτέρω αμοιβαίου κεφαλαίου.

Οι εγκριθείσες τροποποιήσεις αφορούν κυρίως στην προσαρμογή των άρθρων 2, 5, 6, 7 και 8 του Κανονισμού, προκειμένου για την δημιουργία κατηγοριών μεριδίων (share classes ή σειρές μεριδίων), σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 6 του  Ν. 4099/2012 που διέπει τη λειτουργία των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και των ανώνυμων εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, όπως τροποποιημένος ισχύει.

Οι λοιπές εγκριθείσες τροποποιήσεις αφορούν αφενός μεν σε τυπικές προσαρμογές του Κανονισμού λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων (αναριθμήσεις άρθρων), αφετέρου δε σε τυπική εναρμόνιση αναφορών σε ισχύουσες διατάξεις.

Οι διαφορετικές κατηγορίες (Classes ή Σειρές Μεριδίων), που δημιουργούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού όπως τροποποιημένο ισχύει, παρέχουν διαφορετικά δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά σε θέματα όπως οι προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς, η κατηγορία των επενδυτών στους οποίους απευθύνονται, η αμοιβή της Α.Ε. Διαχειρίσεως, το ελάχιστο ποσό επένδυσης ή οποιοσδήποτε συνδυασμός των ανωτέρω, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο του Α/Κ.

Πιο συγκεκριμένα, για το αμοιβαίο κεφάλαιο “ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού” προβλέπεται η δημιουργία δύο (2) κατηγοριών μεριδίων (classes), ως ακολούθως :

-Κατηγορία μεριδίων R ή «Retail Share Class», η οποία διατίθεται στο σύνολο των υποψήφιων επενδυτών, χωρίς περιορισμούς.

-Κατηγορία μεριδίων Ι ή «Institutional Share Class», η οποία διατίθεται αποκλειστικά σε Θεσμικούς επενδυτές.

Τα μερίδια της ίδιας κατηγορίας μεριδίων είναι ίσης αξίας και παρέχουν ίδια δικαιώματα στους μεριδιούχους τους. Η τιμή του μεριδίου υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία μεριδίων. H συστατική τιμή έκδοσης μεριδίου της κατηγορίας I κατά την ημερομηνία ενεργοποίησής της, ορίζεται σε εκατό ευρώ (€ 100) ανά μερίδιο. Ως ημερομηνία ενεργοποίησης της κατηγορίας I νοείται η ημερομηνία πραγματοποίησης της πρώτης συμμετοχής σε μερίδια της εν λόγω κατηγορίας.

Οι αμοιβές διαχείρισης για τις κατηγορίες R και I διαφοροποιούνται, με την εφαρμοζόμενη στην κατηγορία I να είναι χαμηλότερη αυτής της κατηγορίας R.

Περαιτέρω, οι προμήθειες για την απόκτηση και την εξαγορά μεριδίων δύναται να διαφοροποιούνται ανά κατηγορία μεριδίων. Οι εφαρμοζόμενες σχετικές προμήθειες ανά κατηγορία μεριδίων εξειδικεύονται στο αντίστοιχο έντυπο «Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές».

Διευκρινίζεται ότι όλοι οι υφιστάμενοι σήμερα μεριδιούχοι του “ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού” θα ενταχθούν στην κατηγορία μεριδίων R.

Ο νέος εγκεκριμένος κανονισμός του προαναφερομένου αμοιβαίου κεφαλαίου, καθήκοντα Θεματοφύλακα του οποίου εκτελεί η  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., διατίθεται στην ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της εταιρείας https://www.alphatrust.gr ή δωρεάν σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας (Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.

Περισσότερες πληροφορίες για το αμοιβαίο κεφάλαιο “ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού” συμπεριλαμβανομένων των ειδικών πληροφοριών των κατηγοριών μεριδίων του, μπορούν να αντληθούν από τα έγγραφα «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές»(KIID), το σχετικό ενημερωτικό δελτίο, την εξαμηνιαία και την ετήσια έκθεση του Α/Κ. Τα προαναφερόμενα έντυπα καθώς και άλλες πληροφορίες όπως οι τιμές των μεριδίων του Α/Κ, διατίθενται ως  ανωτέρω.

 Κηφισιά, 30 Οκτωβρίου 2019

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ