Τα επικαιροποιημένα Ενημερωτικά Δελτία για το σύνολο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαχειρίσεως της ALPHA TRUST, με ημερομηνία έκδοσης 07/07/2020, βάσει του άρθρου 76 του Ν.4099/2012, έχουν αναρτηθεί στο website της εταιρείας μας: https://www.alphatrust.gr