Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η επικαιροποιημένη έκδοση των εγγράφων «Ενημερωτικά Δελτίο» με ισχύ από 01/11/2021, των παρακάτω διαχειριζόμενων ΟΣΕΚΑ, έχει αναρτηθεί στο website της εταιρείας μας: https://www.alphatrust.gr.

Στα εν λόγω Ενημερωτικά Δελτία οι αλλαγές αφορούν στην επικαιροποίηση στοιχείων με ημ/νία 30/06/2021 (Στοιχεία της Εταιρείας Διαχείρισης (ύψος κεφαλαίων), Επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου) και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Επενδυτικής Επιτροπής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων.