Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι στην εικοστή δεύτερη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 29 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00, σε συνεδριακό χώρο επί της οδού Καβαλιεράτου Τ. 7, στην Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ανακοίνωση και έγκριση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους, σύμφωνα με την από 2/1/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης 1.1.2013-31.12.2013 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2013-31.12.2013.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή της τρέχουσας χρήσης 1.1.2014-31.12.2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.Διορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των λογαριασμών διαχείρισης των υπό τη διαχείριση της εταιρίας Αμοιβαίων Κεφαλαίων της τρέχουσας χρήσης 1.1.2014-31.12.2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Έγκριση αμοιβών της προηγούμενης χρήσης και προέγκριση αμοιβών επόμενης χρήσης.Έγκριση συμβάσεων της Εταιρίας με ιδρυτές και με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.Έγκριση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να προβαίνουν σε πράξεις κατά το άρθρο 27 του Καταστατικού.Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και έγκριση σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της 10.3.2014 περί αναπροσαρμογής της τιμής αγοράς.  α. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,60 ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

β. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου, με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο», με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 2,80 ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού με σκοπό το συμψηφισμό ζημιών. Περαιτέρω διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον» με χρήση μέρους του τακτικού αποθεματικού, μέρους των λοιπών αποθεματικών και μέρους των αφορολόγητων αποθεματικών που υπόκεινται σε φορολόγηση βάσει του ν. 4172/2013.

Διανομή αφορολόγητων αποθεματικών με επιστροφή στους μετόχους 1,5 ευρώ/μετοχή και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τον τρόπο και το χρόνο της καταβολής του. Διακριτικός τίτλος της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού.

14.  Ανάληψη δραστηριοτήτων ΑΕ Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΑΕΔΟΕΕ) του ν.4209/2013 κατόπιν σχετικής άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διεύρυνση του σκοπού της Εταιρείας με την προσθήκη της άνω υπηρεσίας και της υπηρεσίας λήψης και διαβίβασης εντολών και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού.

15.  Απόφαση για έγκριση της συγχώνευσης των εταιριών ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ με απορρόφηση της 100% θυγατρικής εταιρίας ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 έως και 78 του κ.ν.2190/1920, του ν. 2166/1993 και του ν.4099/2012, τυχόν απαιτούμενη αναδιατύπωση και έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και τυχόν τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού.

16.  Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δήλωσης, προς το σκοπό αυτό.

17. Έγκριση των έως σήμερα διενεργηθεισών πράξεων ή δηλώσεων και ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων αυτής για τους σκοπούς της συγχώνευσης.

18. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε:

–       Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 10η Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00, σε συνεδριακό χώρο επί της οδού Καβαλιεράτου Τ. 7, στην Κηφισιά.

–       Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 23η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, σε συνεδριακό χώρο επί της οδού Καβαλιεράτου Τ. 7, στην Κηφισιά.

Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι ανεξαιρέτως οι μέτοχοι της Εταιρίας, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αντιπροσώπου. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά (τηλ. 210 62 89 200, fax. 210 62 34 242), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης της Ε.Χ.Α.Ε. Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών).

Κηφισιά, 7 Μαΐου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο