Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό είναι η σε συνάρτηση με τον επενδυτικό κίνδυνο που αναλαμβάνεται, επίτευξη υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Παράλληλα η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και η τοποθέτηση του ενεργητικού σε διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα (μετοχικές αξίες, κρατικά & εταιρικά ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς, καταθέσεις), έχει σαν στόχο τον κατά το δυνατό περιορισμό του επενδυτικού κινδύνου.

Σωρευτική Απόδοση
Στοιχεία 30/11/20181 έτος3 έτη5 έτη10 έτη
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜIKTO4,55%25,94%18,50%62,94%
Δείκτης Αναφοράς-1,72%14,68%9,54%3,18%
Κατάταξη3 / 337 / 327 / 291 / 26
Τεταρτημόριο1111
Μέση Ετήσια Απόδοση
Στοιχεία 30/11/20181 έτος3 έτη5 έτη10 έτη
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜIKTO4,55%7,99%3,45%5,00%
Δείκτης Αναφοράς-1,72%4,67%1,84%0,31%
Κατάταξη3 / 337 / 327 / 291 / 26
Τεταρτημόριο1111

Πηγή: Alpha Trust, Βάση Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Bloomberg

Διαχειριστής : Ιωσήφ Παπαδογιάννης(δείτε εδώ το βιογραφικό Διαχειριστή)