Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό είναι η σε συνάρτηση με τον επενδυτικό κίνδυνο που αναλαμβάνεται, επίτευξη υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Παράλληλα η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και η τοποθέτηση του ενεργητικού σε διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα (μετοχικές αξίες, κρατικά & εταιρικά ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς, καταθέσεις), έχει σαν στόχο τον κατά το δυνατό περιορισμό του επενδυτικού κινδύνου.

Σωρευτική Απόδοση
Στοιχεία 28/09/20181 έτος3 έτη5 έτη10 έτη
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜIKTO8,85%32,45%28,97%59,90%
Δείκτης Αναφοράς2,07%18,69%21,15%-3,89%
Κατάταξη5 / 316 / 307 / 281 / 25
Τεταρτημόριο1111
Μέση Ετήσια Απόδοση
Στοιχεία 29/08/20181 έτος3 έτη5 έτη10 έτη
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜIKTO8,85%9,82%5,22%4,81%
Δείκτης Αναφοράς2,07%5,88%3,91%-0,40%
Κατάταξη5 / 316 / 307 / 281 / 25
Τεταρτημόριο1111

Πηγή: Alpha Trust, Βάση Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Bloomberg

Διαχειριστής : Ιωσήφ Παπαδογιάννης(δείτε εδώ το βιογραφικό Διαχειριστή)