Στο πλαίσιο εφαρμογής της παρ.6 του άρθρου 2 της υπ’αριθμ.11/720/16.7.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ. με θέμα:

«Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007.»,

επισυνάπτεται πίνακας πιστοποιημένων προσώπων, με αναφορά στο είδος πιστοποιητικού και το χρόνο κτήσης του.