Δελτίο Τιμών Αμοιβαίων Κεφαλαίων

1. Ημερομηνία έναρξης του Α/Κ: 03/01/2014 και ημερομηνία συγχώνευσης με τα Α/Κ "ΚΥΠΡΟΥ Fund of Funds Μικτό" και "ΚΥΠΡΟΥ Euro Balanced Premium Μικτό": 11/04/2014

2. Hμερομηνία συγχώνευσης με το Α/Κ "ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού": 14/02/2014

3. Hμερομηνία συγχώνευσης με τα Α/Κ "ΚΥΠΡΟΥ USD BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ" και "ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ": 14/02/2014

4. Hμερομηνία συγχώνευσης με το Α/Κ "ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Διαχείρισης Διαθεσίμων": 14/02/2014 

 
Email: info@alphatrust.gr

Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς
24/669/23.12.2013
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 882401000

Η Εταιρεία

Προϊόντα & Υπηρεσίες

Κέντρο Τύπου

Επικοινωνία

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ