Δελτίο Τιμών Αμοιβαίων Κεφαλαίων

1. Αλλαγή επωνυμίας των Α/Κ "ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό Εσωτερικού", "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό Εσωτερικού", "INTERLIFE Μικτό Εσωτερικού", "GENIKI Ομολογιών Εσωτερικού", "GENIKI Euro Money Market Fund - Short Term" βάσει της υπ' αριθμ. 244 /28.8.2015 (Αρ.πρωτ. 2941 /31.8.2015) εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 
Email: info@alphatrust.gr

Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς
24/669/23.12.2013 & 7/695/15.10.2014
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 882401000

Η Εταιρεία

Προϊόντα & Υπηρεσίες

Κέντρο Τύπου

Επικοινωνία

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ