Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β

Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει σε μεσοπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης εισοδήματος και δευτερευόντως υπεραξιών με την τοποθέτηση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολογιών κυρίως εκδοτών εσωτερικού.

Ενημερωτικό Υλικό

Fact Sheet-R

Fact Sheet-I

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP KID)-R 
Παρελθούσες Αποδόσεις-R

Σενάρια Επιδόσεων -R Σεπτέμβριος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -R Αύγουστος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -R Ιούλιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -R Ιούνιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -R Μάιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -R Απρίλιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -R Μάρτιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -R Φεβρουάριος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -R Ιανουάριος 2023

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP KID)-I  
Παρελθούσες Αποδόσεις-I 

Σενάρια Επιδόσεων -Ι Σεπτέμβριος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -I Αύγουστος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -Ι Ιούλιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -Ι Ιούνιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -I Μάιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -Ι Απρίλιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -Ι Μάρτιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -Ι Φεβρουάριος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -Ι Ιανουάριος 2023

Κανονισμός
Εξαμηνιαία Έκθεση
Ετήσια Έκθεση
Πίνακας Επενδύσεων
Ενημερωτικό Δελτίο
Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Α/Κ