Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β

Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει σε μεσοπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης εισοδήματος και δευτερευόντως υπεραξιών με την τοποθέτηση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολογιών κυρίως εκδοτών εσωτερικού.

Ενημερωτικό Υλικό

Fact Sheet
Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP KID)-R 
Παρελθούσες Αποδόσεις-R
Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP KID)-I  
Παρελθούσες Αποδόσεις-I 
Κανονισμός
Εξαμηνιαία Έκθεση
Ετήσια Έκθεση
Πίνακας Επενδύσεων
Ενημερωτικό Δελτίο
Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Α/Κ