Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β

Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει σε μεσοπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης εισοδήματος και δευτερευόντως υπεραξιών με την τοποθέτηση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολογιών κυρίως εκδοτών εσωτερικού.

Ενημερωτικό Υλικό

Fact Sheet
Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (KIID) – R
Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (KIID) – Ι
Κανονισμός
Εξαμηνιαία Έκθεση
Ετήσια Έκθεση
Πίνακας Επενδύσεων
Ενημερωτικό Δελτίο
Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Α/Κ