Η κατηγορία μεριδίων R του αμοιβαίου κεφαλαίου ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND (Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ.Κεφαλ.: 196η/11.10.2000/12α) απέσπασε την ανώτατη αξιολόγηση 5 αστέρων από τον διεθνή οίκο Morningstar®, κατά την τελευταία μηνιαία αξιολόγησή του (στοιχεία 28.02.2023), για τη συνολική του απόδοση, με κριτήριο την ποιότητα και τη συνέπεια της διαχείρισής του προσαρμοσμένης στον κίνδυνο που αναλαμβάνει, συγκριτικά με τα υπόλοιπα αμοιβαία κεφάλαια της κατηγορίας του. Αξίζει να σημειωθεί ότι την ανώτατη αυτή διάκριση λαμβάνει μόνο το 10% των αμοιβαίων κεφαλαίων παγκοσμίως. Το Α/Κ της ALPHA TRUST διακρίθηκε σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία (EUR DIVERSIFIED BOND) μεταξύ 1.224 αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζονται οι μεγαλύτεροι επενδυτικοί οίκοι παγκοσμίως.

 Το ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND-R έχει καταφέρει να υπεραποδώσει συστηματικά έναντι εγχώριων και διεθνών αμοιβαίων κεφαλαίων, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και σημεία του οικονομικού κύκλου.

Η νέα διάκριση από τον ανεξάρτητο διεθνή οίκο αξιολογήσεων Morningstar® επισφραγίζει τη μακρά εμπειρία, την εξειδίκευση και τη συνέπεια στην επαγγελματική διαχείριση, την οποία διαχρονικά προσφέρει η ALPHA TRUST στους επενδυτές της.

 Ο Διαχειριστής του ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND, Δ. Νταλίπης δήλωσε: «H τελευταία δεκαετία ήταν μια περίοδος με σοβαρές προκλήσεις τόσο για την κοινωνία όσο για την οικονομία. Η ανώτατη αξιολόγηση του Α/Κ αποτελεί επιβράβευση της συνεχούς προσπάθειας της εταιρείας για διατήρηση της κορυφαίας ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών της σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον».

 

Κηφισιά, 31 Μαρτίου 2023

© 2023 Morningstar Inc. All rights reserved. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ: (1) αποτελούν ιδιοκτησία της Morningstar® και της ALPHA TRUST, (2) δεν επιτρέπεται η αντιγραφή τους ή η διανομή τους και (3) δε δίδεται εγγύηση για την ακρίβεια, πληρότητα ή επικαιρότητά τους. H Morningstar® και η ALPHA TRUST, δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες ή απώλειες που μπορεί να προκληθούν από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση των πληροφοριών. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές. Το Morningstar Rating™ είναι μια αξιολόγηση της παρελθούσας απόδοσης ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου - που βασίζεται τόσο στην απόδοση, όσο και στον κίνδυνο- και η οποία παρουσιάζει πώς παρόμοιες επενδύσεις κινούνται σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Μια υψηλή απόδοση δεν είναι επαρκής για την ανάληψη μιας επενδυτικής απόφασης. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με στοιχεία τέλους προηγούμενου μήνα σε πανευρωπαϊκή βάση και αφορούσε στις περιόδους 3ετίας, 5ετίας και 10ετίας ενώ πραγματοποιήθηκε και σε επίπεδο συνολικής αξιολόγησης. Πηγή: www.morningstar.com.  

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα Α/Κ ALPHA TRUST, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών πληροφοριών τυχόν κατηγοριών μεριδίων τους, μπορούν να αντληθούν από τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (KIDs), τα σχετικά ενημερωτικά δελτία, τους κανονισμούς, τις εξαμηνιαίες και τις ετήσιες εκθέσεις. Τα προαναφερόμενα έντυπα καθώς και άλλες πληροφορίες όπως οι τιμές των μεριδίων των Α/Κ, διατίθενται στην ελληνική γλώσσα μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα της εταιρείας https://www.alphatrust.gr ή δωρεάν σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας (Τατοΐου 21,14561 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.

 

Η ALPHA TRUST, ιδρύθηκε το 1987 και δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο. Διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στον κλάδο διαχείρισης κεφαλαίων συνταξιοδοτικών ταμείων και αμοιβαίων κεφαλαίων ασφαλιστικών φορέων. Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και είναι εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 5η Ιουλίου 2022. Το 2020 εντάχθηκε στην πρωτοβουλία «Principles for Responsible Investment» (PRI) με την ιδιότητα του «Investment Manager Signatory».

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ