Στο πλαίσιο εφαρμογής της παρ.6 του άρθρου 2 της υπ’αριθμ.18/809/21.2.2018 (ΦΕΚ Β 859/12.3.2018) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ. με θέμα:

 «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018», επισυνάπτεται πίνακας πιστοποιημένων προσώπων, με αναφορά στο είδος πιστοποιητικού και τον χρόνο κτήσης του.

*Χορηγηθείσα πιστοποίηση από την Τράπεζα της Ελλάδος

(α1) Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες
(α2) Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα
(β1) Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
(β) Παροχή επενδυτικών συμβουλών
(γ) Διαχείριση χαρτοφυλακίου
(δ) Εκπόνηση αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες
(στ1) Εκκαθάριση συναλλαγών επί κινητών αξιών
(στ2) Εκκαθάριση συναλλαγών επί παραγώγων

Πιστοιποιημένα στελέχη αντιπροσώπων

(α1) Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες
(α2) Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα
(β1) Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
(β) Παροχή επενδυτικών συμβουλών
(γ) Διαχείριση χαρτοφυλακίου
(δ) Εκπόνηση αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες
(ε) Διάθεση μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων

Πίνακας πιστοποιημένων προσώπων