Ακολούθως παρατίθενται οι όροι και οι προϋποθέσεις («Όροι»), βάσει των οποίων μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα («η Ιστοσελίδα») το περιεχόμενο της οποίας διαχειρίζεται η «ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «ALPHA TRUST»), ελληνική εταιρεία με έδρα στην οδό Τατοΐου 21, Κηφισιά 145 61, Ελλάδα, Αρ. Αδείας Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 24/669/23.12.2013 & 7/695/15.10.2014 & 1/1005/12.12.2023, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173975960000, τηλ. 210 62 89 100, 210 62 89 300, φαξ 210 62 89 248, e-mail: info@alphatrust.gr.

Αποκλειστικά για τους σκοπούς των παρόντων Όρων, ο όρος «Εταιρεία» περιλαμβάνει επίσης την «ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.».

Με την πρόσβαση σε αυτή την Ιστοσελίδα και τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες, τα εργαλεία και το υλικό που περιέχει ή περιγράφει, αναγνωρίζετε ότι έχετε κατανοήσει και αποδέχεστε τους παρακάτω όρους χρήσης:

Όροι χρήσης

Χρήστες

Αυτή η Ιστοσελίδα δεν απευθύνεται σε πρόσωπα σε περιοχές δικαιοδοσίας όπου (λόγω της ιθαγένειας, της κατοικίας, της φορολογικής κατοικίας του εν λόγω προσώπου ή άλλως) απαγορεύεται η δημοσίευση ή η διαθεσιμότητα αυτής της Ιστοσελίδας. Στα πρόσωπα για τα οποία ισχύουν αυτές οι απαγορεύσεις δεν επιτρέπεται η προσπέλαση αυτής της Ιστοσελίδας. Αυτή η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενο των παρόντων όρων παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να θεωρούνται ως πρόταση σύναψης σύμβασης, συμβουλή, προσφορά ή σύσταση για οποιαδήποτε κινητή αξία ή άλλο χρηματοπιστωτικό μέσο, ιδιαίτερα δε σε οποιαδήποτε περιοχή δικαιοδοσίας όπου μια τέτοια πρόταση σύναψης σύμβασης, πρόσκληση ή σύσταση δεν θα ήταν νόμιμη ή επιτρεπτή. Η Εταιρεία ουδόλως δηλώνει ότι η Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου της είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση σε οποιαδήποτε περιοχή δικαιοδοσίας. Οι παρούσες πληροφορίες δεν προορίζονται να δημοσιευθούν ή να διατεθούν σε οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιαδήποτε περιοχή δικαιοδοσίας, εάν κάτι τέτοιο επέφερε παράβαση οποιασδήποτε νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης που διέπει τον χρήστη. Ειδικότερα, σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας δεν επιτρέπεται η εμπορική διάθεση ορισμένων κεφαλαίων. Στο πλαίσιο αυτό, ο χρήστης οφείλει να μεριμνά ώστε η χρήση αυτών των πληροφοριών και τυχόν επακόλουθες συναλλαγές σε σχέση με κεφάλαια να μην αντιβαίνουν σε τυχόν ισχύοντες περιορισμούς. Είναι ευθύνη του χρήστη να ενημερώνεται και να τηρεί τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις σε οποιαδήποτε σχετική περιοχή δικαιοδοσίας. Επισκεπτόμενοι αυτή την Ιστοσελίδα δηλώνετε και εγγυάστε ότι, βάσει των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν στην περιοχή δικαιοδοσίας σας, έχετε δικαίωμα πρόσβασης στην Ιστοσελίδα, καθώς και ότι έχετε συμφωνήσει με τους όρους που περιγράφονται στο παρόν.

Απουσία χαρακτήρα προσφοράς / επενδυτικής συμβουλής

Τίποτα στην Ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή και το περιεχόμενό της δεν πρέπει να αποτελεί τη βάση για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων ή την παροχή επενδυτικών συμβουλών. Επενδυτές και υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να απευθύνονται σε επαγγελματία σύμβουλο, μεταξύ άλλων για την παροχή συμβουλών ως προς την καταλληλότητα και ως προς το αν η πραγματοποίηση επένδυσης σε οποιοδήποτε κεφάλαιο προϋποθέτει προηγούμενη κρατική ή άλλη έγκριση ή συμμόρφωση με σχετικές διατυπώσεις. Τα κεφάλαια που αναφέρονται σε αυτή την Ιστοσελίδα ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους. Η επένδυση σε κεφάλαια ενδέχεται να έχει φορολογικές συνέπειες και είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ότι σε αυτή την Ιστοσελίδα δεν παρέχονται φορολογικές συμβουλές. Οι συντελεστές και η βάση επιβολής φόρου ενδέχεται να αλλάξουν. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον φοροτεχνικό σας για να λάβετε ενημέρωση για τυχόν φορολογικές συνέπειες. Αιτήσεις για επένδυση σε οποιοδήποτε κεφάλαιο μπορεί να υποβάλλονται μόνο με βάση τα έγγραφα προσφοράς που αφορούν το συγκεκριμένο κεφάλαιο (π.χ. ενημερωτικό δελτίο, προσύμφωνο επένδυσης, έγγραφα βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές - KIID ή άλλα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωση) και δεν μπορούν να υποβάλλονται μέσω αυτής της Ιστοσελίδας. Παρακαλείσθε να λάβετε ανεξάρτητες χρηματοοικονομικές συμβουλές και να διαβάσετε τα σχετικά έγγραφα προσφοράς προσεκτικά πριν από την πραγματοποίηση επένδυσης.

Κάθε χρήστης που διανέμει πληροφορίες από την Ιστοσελίδα, σε οποιαδήποτε μορφή, σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, συμφωνεί να επισυνάψει αντίγραφο αυτής της σελίδας και να λάβει τη σύμφωνη γνώμη του άλλου προσώπου για την τήρηση των όρων που ορίζονται σε αυτή τη σελίδα.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα σε σχέση με τα κεφάλαια δεν προορίζονται για διανομή και δεν αποτελούν προσφορά για την αγορά κινητών αξιών ή υπηρεσιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή σε οποιοδήποτε από τα εδάφη ή κτήσεις της που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους ή προς όφελος οποιουδήποτε πολίτη των Η.Π.Α. Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων, ο όρος πολίτης των Η.Π.Α. περιλαμβάνει, ενδεικτικά, πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένης προσωπικής εταιρείας, εμπορικής εταιρείας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή παρόμοιας οντότητας) που είναι πολίτης ή κάτοικος των Η.Π.Α. ή είναι οργανωμένο ή έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τα κεφάλαια δεν είναι καταχωρημένα στις Η.Π.Α. βάσει του Νόμου περί Επενδυτικών Εταιρειών των Η.Π.Α. του 1940 και τα μερίδια ή οι μετοχές των εν λόγω κεφαλαίων δεν είναι εγγεγραμμένα στις Η.Π.Α. σύμφωνα με το Νόμο Περί Κινητών Αξιών του 1933 των Η.Π.Α., όπως τροποποιήθηκε. Αντιθέτως, τα κεφάλαια που εδρεύουν στις Η.Π.Α. είναι εγγεγραμμένα προς πώληση μόνο στις Η.Π.Α. και δεν προσφέρονται εκτός των Η.Π.Α.

Εγγυήσεις και Δηλώσεις Αποποίησης

Οι πληροφορίες και οι απόψεις που παρατίθενται σε αυτή την Ιστοσελίδα παρέχονται από την Εταιρεία για γενική ενημέρωση και μόνο. Η Εταιρεία (συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών, υπαλλήλων ή εντολοδόχων της) και οι πάροχοι δεδομένων με τους οποίους συνεργάζεται καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες σε αυτή την Ιστοσελίδα είναι ακριβείς και πλήρεις κατά τη στιγμή της ανάρτησής τους. Ωστόσο, παρόλο που αυτές οι πληροφορίες λαμβάνονται από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, η Εταιρεία και οι πάροχοι δεδομένων με τους οποίους συνεργάζεται δεν εγγυώνται, ρητά ή σιωπηρά, ότι είναι ακριβείς, αξιόπιστες, ενημερωμένες ή εξαντλητικές. Επιπλέον, οποιαδήποτε άποψη ή γνώμη που εκφράζεται σε αυτή την Ιστοσελίδα μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες σε αυτή την Ιστοσελίδα δεν έχουν αλλοιωθεί ως αποτέλεσμα τεχνικής δυσλειτουργίας (αποσύνδεση, παρεμβολές από τρίτους, ιοί υπολογιστών κλπ.). Οι πιο πρόσφατες εκδόσεις των ενημερωτικών δελτίων, εγγράφων βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (KIID), ετήσιων και εξαμηνιαίων εκθέσεων των επενδυτικών κεφαλαίων είναι οι μόνες εκδόσεις που λογίζονται ως επίσημες δημοσιεύσεις για τα κεφάλαια, επί των οποίων μπορούν να βασίζονται οι αποφάσεις για επενδύσεις.

Περαιτέρω, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η πρόσβαση στην ιστοσελίδα θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα, ούτε παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση ως προς τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη χρήση της ιστοσελίδας.

Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία, οι πάροχοι δεδομένων με τους οποίους συνεργάζεται και όλοι οι εμπλεκόμενοι στη δημιουργία της Ιστοσελίδας δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία οποιασδήποτε φύσης, άμεση, έμμεση ή αποθετική, που προκύπτει από την πρόσβαση, τη χρήση, τη λήψη πληροφοριών ή την πλοήγηση στην Ιστοσελίδα της ή από συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες ή από την αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας.

Ενημέρωση για κινδύνους

Θα πρέπει να έχετε επίγνωση των κινδύνων που συνδέονται με επενδύσεις σε κινητές αξίες και κεφάλαια. Επισημαίνεται ότι οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη οδηγό, ένδειξη ή εγγύηση μελλοντικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, η αξία και η απόδοση των κινητών αξιών και των χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα ενδέχεται να μειωθούν ή να αυξηθούν και οι επενδυτές ενδέχεται να μην ανακτήσουν το ποσό που επένδυσαν αρχικά. Οι παράγοντες κινδύνου περιγράφονται στα ενημερωτικά δελτία των κεφαλαίων και στην Προσυμβατική Ενημέρωση της Εταιρείας.

Τέλος, η απόδοση που παρουσιάζεται δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν προμήθειες ή έξοδα εγγραφής σε μερίδια ή εξαγοράς μεριδίων.

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση και δεν είναι ενδεικτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε διαβεβαίωση ότι οι χώρες, οι αγορές, οι τομείς ή τα χρηματοπιστωτικά μέσα θα παρουσιάσουν την αναμενόμενη εξέλιξη. Οι επενδύσεις ενέχουν ορισμένους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών και συναλλαγματικών κινδύνων. Η απόδοση επένδυσης και η αξία του κεφαλαίου μπορεί είτε να μειωθούν είτε να αυξηθούν, και να έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια του συνόλου του επενδυθέντος κεφαλαίου. Ορισμένα κεφάλαια μπορούν να επενδύουν ως επί το πλείστον σε οποιοδήποτε από τα κατωτέρω, ή σε συνδυασμό αυτών: (i) κινητές αξίες αναδυόμενων αγορών, με αποτέλεσμα το κεφάλαιο να υπόκειται σε μεγαλύτερο κίνδυνο ρευστότητας, συναλλαγματικό κίνδυνο, πολιτικό, κανονιστικό και οικονομικό κίνδυνο, (ii) κινητές αξίες σε ενιαία αγορά/τομέα, που υπόκεινται σε υψηλότερο κίνδυνο συγκέντρωσης σε σχέση με επενδύσεις σε πιο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, (iii) εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης, οι οποίες υπόκεινται σε υψηλότερο κίνδυνο αθέτησης, ρευστότητας και μεταβλητότητας σε σχέση με εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης και (iv) κινητές αξίες με πιστοληπτική διαβάθμιση κατώτερη των επενδυτικών ορίων που υπόκεινται σε υψηλότερο πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, αγοράς και ρευστότητας από τις κινητές αξίες κατηγορίας επενδυτικής ποιότητας. Τέτοιες επενδύσεις ενδέχεται να επιφέρουν σημαντικές ζημίες στην καθαρή αξία του ενεργητικού του κεφαλαίου. Ορισμένα κεφάλαια μπορούν επίσης να επενδύουν σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που ενδέχεται να θέσουν το σχετικό κεφάλαιο σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, αγοράς και ρευστότητας και πιθανή σημαντική ζημία. Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι διακυμάνσεις στις ισοτιμίες των νομισμάτων μπορεί επίσης να επηρεάσουν την αξία των επενδύσεων στο εξωτερικό.

Αυτή η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη διαχείριση, τον έλεγχο ταυτότητας, την πλοήγηση και άλλες λειτουργίες. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε ότι μπορούμε να τοποθετούμε αυτούς τους τύπους cookies στη συσκευή σας.

Ουσιώδη συμφέροντα

Η Εταιρεία, οι διευθύνοντες εταίροι, οι διευθυντές και το προσωπικό μπορεί να κατέχουν ή να κατείχαν κατά το παρελθόν συμμετοχές ή θέσεις στις κινητές αξίες και/ή στα κεφάλαια που αναφέρονται σε αυτή την Ιστοσελίδα ή ενδέχεται να έχουν ενεργήσει ως διευθυντές, εντολοδόχοι κ.λπ. σε σχέση με τα κεφάλαια αυτά. Επιπλέον, αυτές οι οντότητες ή τα πρόσωπα αυτά μπορεί να έχουν – ή να είχαν κατά το παρελθόν – σχέσεις με τους διευθυντές των εταιρειών που εκδίδουν τις προαναφερόμενες κινητές αξίες, και μπορεί να παρέχουν – ή να παρείχαν κατά το παρελθόν – οικονομικές ή άλλες υπηρεσίες σε αυτούς.

Φορολογία

Η φορολογική μεταχείριση εξαρτάται από τις προσωπικές περιστάσεις του επενδυτή και υπόκειται σε αλλαγή. Οι επενδυτές θα πρέπει θα πρέπει να απευθύνονται σε εξειδικευμένο επαγγελματία σύμβουλο πριν προβούν σε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση.

Ιδιοκτησία Ιστοσελίδας, εμπορικών σημάτων και πνευματικών δικαιωμάτων


Η Εταιρεία είναι ο ιδιοκτήτης των καταχωρημένων εμπορικών σημάτων της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, η Ιστοσελίδα προστατεύεται στο σύνολό της από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά όλων των κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, εικόνων, ήχου και όλων των άλλων στοιχείων της. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή (εν όλω ή εν μέρει), η μετάδοση (με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο), τροποποίηση, δημιουργία συνδέσμου προς την Ιστοσελίδα ή η χρήση της Ιστοσελίδας για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συμφωνία της Εταιρείας.

Σύνδεσμοι προς άλλες Ιστοσελίδες


Αυτή η Ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει αυτόματους συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτούς τους συνδέσμους προς εξωτερικές ιστοσελίδες αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Η Εταιρεία δεν ελέγχει την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται στις ιστοσελίδες που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα ή οι οποίες συνδέονται με αυτή την Ιστοσελίδα. Αντιλαμβάνεστε ότι η ύπαρξη συνδέσμου προς άλλη ιστοσελίδα δεν σημαίνει ότι η Εταιρεία αποδέχεται ή εγκρίνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο ή τη χρήση της εν λόγω ιστοσελίδας και ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενό τους ή για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή άλλες προσφορές που διατίθενται μέσα από αυτούς. Για οποιονδήποτε προβληματισμό σχετικά με εξωτερικό σύνδεσμο προς ιστοσελίδα τρίτων θα πρέπει να απευθύνεστε στον διαχειριστή της εν λόγω ιστοσελίδας.

Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας

H Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας της Εταιρείας απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, χρήση, διαβίβαση και προστασία των προσωπικών δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Γενικά

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, όλες οι απόψεις που εκφράζονται είναι αυτές της Εταιρείας. Αυτές οι απόψεις μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε βάσει των συνθηκών αγοράς ή άλλων συνθηκών και δεν παρέχεται καμία διαβεβαίωση ότι οι χώρες, οι αγορές ή οι τομείς θα έχουν την αναμενόμενη απόδοση ή εξέλιξη. Οι απόψεις αυτές δεν πρέπει να λογίζονται ως επενδυτικές συμβουλές, ούτε ως συστάσεις περί κινητών αξιών ή ως ένδειξη συναλλακτικής πρόθεσης στο πλαίσιο των στρατηγικών που διαχειρίζεται η Εταιρεία ή οι θυγατρικές της.

Η Εταιρεία μπορεί να εκχωρήσει ή να αναθέσει υπεργολαβικά μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους Όρους αυτούς.

Η Εταιρεία μπορεί να τροποποιεί τους Όρους αυτούς από καιρού εις καιρόν και να αναρτά τη νέα έκδοση στην Ιστοσελίδα της. Μετά την ανάρτηση της νέας έκδοσης, κάθε χρήση της Ιστοσελίδας θα διέπεται από αυτή.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων καταστεί ή κηρυχθεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή η διάταξη διαχωρίζεται και θεωρείται ότι έχει απαλειφθεί από τους Όρους.

Οι παρόντες Όροι χρήσης και η εκ μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και αποδέχεστε τη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων.

Με τη συναίνεσή σας στα παραπάνω δηλώνετε ότι έχετε κατανοήσει και αποδεχθεί τους Όρους. Επίσης (i) συμφωνείτε ότι οι πληροφορίες αυτές θα ισχύουν σε κάθε μεταγενέστερη πρόσβαση σε αυτή την Ιστοσελίδα από εσάς και ότι κάθε τέτοια μεταγενέστερη πρόσβαση θα υπόκειται στις δηλώσεις αποποίησης, τις προειδοποιήσεις κινδύνου και άλλες πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν και (ii) εγγυάστε ότι κανένα άλλο πρόσωπο δεν θα έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα από τον ίδιο υπολογιστή και με την ίδια σύνδεση που χρησιμοποιείτε αυτή τη στιγμή.

Έχω διαβάσει και αποδεχτεί τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης.

Σημείωση:
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 27 Δεκεμβρίου 2023.