Ακολούθως παρατίθενται οι όροι και οι προϋποθέσεις («Όροι»), βάσει των οποίων μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα («η Ιστοσελίδα») το περιεχόμενο της οποίας διαχειρίζεται η «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «ALPHA TRUST»), ελληνική εταιρεία με έδρα στην οδό Τατοΐου 21, Κηφισιά 145 61, Ελλάδα, Αρ. Αδείας Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 24/669/23.12.2013 & 7/695/15.10.2014, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 882401000, τηλ. 210 62 89 100, 210 62 89 300, φαξ 210 62 89 248, e-mail info@alphatrust.gr.

Αποκλειστικά για τους σκοπούς των παρόντων Όρων, ο όρος «Εταιρεία» περιλαμβάνει επίσης την «TAYLOR YOUNG INVESTMENT MANAGEMENT» και την «ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.».

Με την πρόσβαση σε αυτή την Ιστοσελίδα και τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες, τα εργαλεία και το υλικό που περιέχει ή περιγράφει, αναγνωρίζετε ότι έχετε κατανοήσει και αποδέχεστε τους παρακάτω όρους χρήσης:

Χρήστες

Αυτή η Ιστοσελίδα δεν απευθύνεται σε πρόσωπα σε περιοχές δικαιοδοσίας όπου (λόγω της ιθαγένειας, της κατοικίας, της φορολογικής κατοικίας του εν λόγω προσώπου ή άλλως) απαγορεύεται η δημοσίευση ή η διαθεσιμότητα αυτής της Ιστοσελίδας. Στα πρόσωπα για τα οποία ισχύουν αυτές οι απαγορεύσεις δεν επιτρέπεται η προσπέλαση αυτής της Ιστοσελίδας. Αυτή η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενο των παρόντων όρων παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να θεωρούνται ως πρόταση σύναψης σύμβασης, συμβουλή, προσφορά ή σύσταση για οποιαδήποτε κινητή αξία ή άλλο χρηματοπιστωτικό μέσο, ιδιαίτερα δε σε οποιαδήποτε περιοχή δικαιοδοσίας όπου μια τέτοια πρόταση σύναψης σύμβασης, πρόσκληση ή σύσταση δεν θα ήταν νόμιμη ή επιτρεπτή. Η Εταιρεία ουδόλως δηλώνει ότι η Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου της είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση σε οποιαδήποτε περιοχή δικαιοδοσίας. Οι παρούσες πληροφορίες δεν προορίζονται να δημοσιευθούν ή να διατεθούν σε οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιαδήποτε περιοχή δικαιοδοσίας, εάν κάτι τέτοιο επέφερε παράβαση οποιασδήποτε νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης που διέπει τον χρήστη. Ειδικότερα, σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας δεν επιτρέπεται η εμπορική διάθεση ορισμένων κεφαλαίων. Στο πλαίσιο αυτό, ο χρήστης οφείλει να μεριμνά ώστε η χρήση αυτών των πληροφοριών και τυχόν επακόλουθες συναλλαγές σε σχέση με κεφάλαια να μην αντιβαίνουν σε τυχόν ισχύοντες περιορισμούς. Είναι ευθύνη του χρήστη να ενημερώνεται και να τηρεί τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις σε οποιαδήποτε σχετική περιοχή δικαιοδοσίας. Επισκεπτόμενοι αυτή την Ιστοσελίδα δηλώνετε και εγγυάστε ότι, βάσει των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν στην περιοχή δικαιοδοσίας σας, έχετε δικαίωμα πρόσβασης στην Ιστοσελίδα, καθώς και ότι έχετε συμφωνήσει με τους όρους που περιγράφονται στο παρόν.

Απουσία χαρακτήρα προσφοράς / επενδυτικής συμβουλής

Τίποτα στην Ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή και το περιεχόμενό της δεν πρέπει να αποτελεί τη βάση για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων ή την παροχή επενδυτικών συμβουλών. Επενδυτές και υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να απευθύνονται σε επαγγελματία σύμβουλο, μεταξύ άλλων για την παροχή συμβουλών ως προς την καταλληλότητα και ως προς το αν η πραγματοποίηση επένδυσης σε οποιοδήποτε κεφάλαιο προϋποθέτει προηγούμενη κρατική ή άλλη έγκριση ή συμμόρφωση με σχετικές διατυπώσεις. Τα κεφάλαια που αναφέρονται σε αυτή την Ιστοσελίδα ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους. Η επένδυση σε κεφάλαια ενδέχεται να έχει φορολογικές συνέπειες και είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ότι σε αυτή την Ιστοσελίδα δεν παρέχονται φορολογικές συμβουλές. Οι συντελεστές και η βάση επιβολής φόρου ενδέχεται να αλλάξουν. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον φοροτεχνικό σας για να λάβετε ενημέρωση για τυχόν φορολογικές συνέπειες. Αιτήσεις για επένδυση σε οποιοδήποτε κεφάλαιο μπορεί να υποβάλλονται μόνο με βάση τα έγγραφα προσφοράς που αφορούν το συγκεκριμένο κεφάλαιο (π.χ. ενημερωτικό δελτίο, προσύμφωνο επένδυσης, έγγραφα βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές – KIID ή άλλα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωση) και δεν μπορούν να υποβάλλονται μέσω αυτής της Ιστοσελίδας. Παρακαλείσθε να λάβετε ανεξάρτητες χρηματοοικονομικές συμβουλές και να διαβάσετε τα σχετικά έγγραφα προσφοράς προσεκτικά πριν από την πραγματοποίηση επένδυσης.