Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας

H παρούσα πολιτική απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, χρήση, διαβίβαση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679, γνωστό και ως GDPR.

Στα προσωπικά σας δεδομένα ανήκει κάθε πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στην ταυτοποίηση σας ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν στοιχεία όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, αριθμοί σταθερού και κινητών τηλεφώνων, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει την ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679) και της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

1. Συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

H Alpha Trust ΑΕΔΑΚΟΕΕ (εφεξής Alpha Trust ή Εταιρεία) συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας:

 • Στα πλαίσια σύναψης σύμβασης που αφορούν επενδυτικά προϊόντα ή υπηρεσίες.
 • Όταν μας ζητάτε πληροφορίες σχετικά με ένα επενδυτικό προϊόν ή υπηρεσία, ή επικοινωνείτε μαζί μας για την υποβολή ερωτήσεων ή παραπόνων.
 • Όταν εγγράφεστε σε υπηρεσίες newsletter.
 • Όταν επισκέπτεστε ή πλοηγήστε στην ιστοσελίδα της Alpha Trust. Χρησιμοποιούμε cookies για να συλλέγουμε πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να προσαρμοζόμαστε στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας, καταγράφοντας λεπτομέρειες που θα μας επιτρέψουν να σας αναγνωρίζουμε την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς είναι οι απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργία της μεταξύ μας σύμβασης και για την ενημέρωσή σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Alpha Trust στις οποίες έχετε εγγραφεί ή συμβατικά σας αφορούν. Στις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς συγκαταλέγονται (χωρίς να εξαντλούνται σε αυτά) τα ακόλουθα:

 • Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση φυσική και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), τηλέφωνο και διεύθυνση, ΑΦΜ, ΑΔΤ,  (καθώς και τα έγγραφα που απαιτούνται για την ταυτοποίησή σας).
 • Οικονομικά σας στοιχεία και απαραίτητα δικαιολογητικά που σχετίζονται με την παροχή επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών.
 • Τις προτιμήσεις σας για συγκεκριμένα προϊόντα μας ή υπηρεσίες, εφόσον μας τις γνωστοποιήσετε.
 • Τη μεταξύ μας επικοινωνία – όπως η καταγραφή ή μαγνητοφώνηση μίας κλήσης που πραγματοποιείτε προς το τηλεφωνικό μας κέντρο, ενός e-mail, μίας επιστολής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής επικοινωνίας επιχειρήσετε.
 • Πληροφορίες σχετικές με τα επενδυτικά προϊόντα, που σας αφορούν, για την καλύτερη ενημέρωσή σας.

Επιπλέον, συλλέγουμε πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, όπως:

 • Τα στοιχεία τρίτων προσώπων που έχετε δηλώσει ως συνδικαιούχους.
 • Τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη χρήση των ιστοσελίδων μας από το κινητό σας τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας.

 2. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποια νομική βάση

Πραγματοποιούμε επεξεργασία των δεδομένων σας για διαφορετικούς σκοπούς, όπως για:

 • Να πραγματοποιούμε συναλλαγές και να προσφέρουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τις οποίες υφίσταται σύμβαση μαζί σας, καθώς και για την ενημέρωσή σας.
 • Να συμμορφωνόμαστε με τις κανονιστικές και νομικές μας υποχρεώσεις.
 • Να σας πληροφορούμε γενικά για νέα προϊόντα και υπηρεσίες (εκτός αν έχετε επιλέξει να μη λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα) καθώς και για εκδηλώσεις και οικονομικές αναλύσεις της Εταιρείας μας.
 • Να σας τιμολογούμε για τη χρήση των επενδυτικών προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
 • Να απαντάμε στις ερωτήσεις ή στις ανησυχίες σας αναφορικά με τη χρήση των επενδυτικών προϊόντων ή των υπηρεσιών μας.
 • Να προασπίζουμε και να διασφαλίζουμε τα έννομα συμφέροντα της Alpha Trust.

 3. Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Θα διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η συμβατική μας σχέση και μετά τη λήξη της για όσο χρόνο  απαιτεί η σχετική νομοθεσία ή έως ότου παρέλθει ο χρόνος παραγραφής σχετικών αξιώσεων.

 4. Διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός ΕΟΧ

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν κατόπιν αίτησής σας σε τρίτες χώρες (δηλ. σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου), προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκ μέρους μας παροχή των υπηρεσιών που μας έχετε ζητήσει. Στην περίπτωση αυτή η διαβίβαση γίνεται είτε βάσει αποφάσεων επάρκειας της ΕΕ ή βάσει κατάλληλων εγγυήσεων για την προστασία και την  ασφάλεια των προσωπικών  σας δεδομένων.

 5. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Κατά την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών/κανονιστικών υποχρεώσεών μας, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε:

 • Εποπτικές αρχές, διοικητικούς φορείς, δικαστικές ή άλλες δημόσιες αρχές στις οποίες είτε οφείλουμε να παρέχουμε πληροφορίες είτε αυτές εξουσιοδοτούνται από το νόμο να τις ζητούν.
 • Παρόχους υπηρεσιών (εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας)
 • Τρίτα πρόσωπα που εσείς έχετε εξουσιοδοτήσει.
 • Νομικούς συμβούλους

Επίσης, θα αποκαλύψουμε δεδομένα, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την προστασία από την απάτη, για να προασπίσουμε τα δικαιώματά μας ή για να προστατεύσουμε τους πελάτες μας.

 6. Αυτοματοποιημένη  λήψη αποφάσεων, κατάρτιση προφίλ

Γενικά, κατά τη δημιουργία και τη διεξαγωγή μιας επαγγελματικής δραστηριότητας δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε αυτόματα ορισμένα από τα δεδομένα σας, με σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων πτυχών (περιορισμένης κατάρτισης προφίλ), προκειμένου να προτείνουμε, να συνάψουμε ή να εκτελέσουμε μια σύμβαση μαζί σας.

 7. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Στην Alpha Trust αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και ελέγχουμε και βελτιώνουμε διαρκώς τα μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, τυχαία απώλεια, διάδοση ή καταστροφή

Κάθε εργαζόμενος της Alpha Trust που έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς.

Επίσης στις περιπτώσεις που ένας οργανισμός, μία εταιρεία ή ένας εξωτερικός συνεργάτης παρέχει σε εμάς ή για λογαριασμό μας υπηρεσίες που περιλαμβάνουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, διασφαλίζουμε ότι εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας (τεχνικά και οργανωτικά μέτρα) και τα δεδομένα επεξεργάζονται σύμφωνα με τον καθορισμένο τρόπο. Οι εν λόγω οργανισμοί-επαγγελματίες δεν μπορούν να επεξεργάζονται τα δεδομένα σας για δικούς τους σκοπούς, δεσμεύονται δε, με σύμβαση να τηρούν την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με τον εθνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και τον GDPR.

Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που μας δίνετε αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 8. Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να σας εξηγήσουμε ποια δεδομένα τηρούμε για εσάς, καθώς και τον ακριβή τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τη φόρμα που θα βρείτε εδώ, υπογεγραμμένη με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής σας.

Εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας είναι ελλιπή ή ανακριβή, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να προβούμε σε κατάλληλες διορθώσεις.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας δεν υπόκεινται σε επεξεργασία για κάποιο συγκεκριμένο και νόμιμο σκοπό, μπορείτε να μας ζητήσετε να προχωρήσουμε σε διαγραφή τους, μετά από διαβούλευση μαζί μας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας ή να εναντιωθείτε σε αυτή για λόγους που αφορούν την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Εάν υποβάλετε σχετικό αίτημα, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν αποδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Μπορείτε να ζητήσετε την εξαίρεσή σας από όλες τις προωθητικές ενέργειες ή να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από ορισμένες μόνο μορφές εμπορικής επικοινωνίας (όπως e-mail, τηλέφωνο, κτλ.).

Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα μέσω e-mail, μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα μας.

Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, για να διαβιβάσετε τα δεδομένα αυτά σε άλλους οργανισμούς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από εμάς σε άλλους οργανισμούς που θα κατονομάσετε [γνωστό ως δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων].

Μπορείτε να μας ζητήσετε να ικανοποιήσουμε κάποιο από τα δικαιώματά σας συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τη φόρμα που θα βρείτε εδώ, στη διεύθυνση Τατοΐου αρ. 21, ΤΚ 145 61 Κηφισιά, τηλ. 210 6289100,  e-mail dpo@alphatrust.gr

Η Alpha Trust δεσμεύεται να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας εντός ενός μηνός από την υποβολή τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η ικανοποίηση των αιτημάτων σας καθίσταται αδύνατη για την Εταιρεία μας στο χρονικό διάστημα αυτό, θα σας ενημερώνουμε αιτιολογημένα για τη σχετική αδυναμία μας.

H Alpha Trust συμμερίζεται την ανησυχία σας για τα προσωπικά σας δεδομένα. Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στη διεύθυνση dpo@alphatrust.gr

 9. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Εάν έχετε ασκήσει κάποιο ή όλα τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων και εξακολουθείτε να αισθάνεστε ότι οι προβληματισμοί σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δεν έχουν αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά από εμάς, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Κηφισίας 1-3 ΤΚ 115 23, Αθήνα. Στη σχετική ιστοσελίδα θα βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής καταγγελιών (http://www.dpa.gr).

 10.  Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας

Ενδέχεται κατά καιρούς να αλλάζουμε ή να τροποποιούμε την Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας, και θα τροποποιούμε αντίστοιχα την ημερομηνία αναθεώρησης που αναγράφεται στο τέλος της Πολιτικής αυτής. Σας συνιστούμε να επανεξετάζετε αυτή τη δήλωση περιοδικά, ώστε να είστε πάντα ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας.

 Σημείωση:

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας αναθεωρήθηκε την 1η  Ιουνίου 2018