H παρούσα πολιτική-ειδοποίηση προστασίας ιδιωτικότητας του Υπευθύνου Επεξεργασίας με στοιχεία:

ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

Οδός Τατοΐου 21, Κηφισιά
Τ.Κ. 14561
Τηλ.: 210.62.89.100, 210.62.89.300
E-mail: info@alphatrust.gr

απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα (υποκείμενα των δεδομένων) και παρέχει ενημέρωση και πληροφορίες όσον αφορά στη συλλογή, χρήση, διαβίβαση και προστασία των προσωπικών δεδομένων (εφεξής αναφερόμενα και ως δεδομένα) καθώς και στα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, όπως απορρέουν από την εθνική νομοθεσία και από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) 2016/679, γνωστό και ως GDPR (General Data Protection Regulation).

 1. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 Προσωπικό δεδομένο θεωρείται κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο και μπορεί να οδηγήσει είτε άμεσα είτε σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα στην αναγνώριση/ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου. Ως εκ τούτου, φυσικό πρόσωπο με δυνατότητα ταυτοποίησης είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), δεδομένα τοποθεσίας, διαδικτυακό αναγνωριστικό κτλ., καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που επιτρέπει την ταυτοποίησή του σύμφωνα με τις διατάξεις του GDPR, την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις αποφάσεις της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

H ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (εφεξής Alpha Trust ή Εταιρία) συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας:

 • Στα πλαίσια σύναψης σύμβασης που αφορά σε επενδυτικά προϊόντα ή υπηρεσίες.
 • Όταν συνεργάζεστε με την Εταιρία στο πλαίσιο της εμπορικής της δραστηριότητας.
 • Όταν συμμετέχετε ως μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων στις γενικές συνελεύσεις της Εταιρίας.
 • Όταν μας αποστέλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με σκοπό την κάλυψη κάποιας θέσης εργασίας.
 • Όταν υποβάλλετε αιτήματα, παράπονα, σχόλια, κριτικές ή επικοινωνείτε μαζί μας για οποιοδήποτε ζήτημα.
 • Όταν εγγράφεστε στις υπηρεσίες newsletter της Εταιρίας.
 • Όταν επισκέπτεστε ή πλοηγήστε στην ιστοσελίδα της Alpha Trust. Χρησιμοποιούμε cookies για να συλλέγουμε πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να προσαρμοζόμαστε στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας, καταγράφοντας λεπτομέρειες, που θα μας επιτρέψουν να σας αναγνωρίζουμε την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας (βλ. Σχετικά Πολιτική Cookies).

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς είναι οι απολύτως απαραίτητες για τη διεκπεραίωση και εφαρμογή της μεταξύ μας σύμβασης καθώς και για την ενημέρωσή σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Alpha Trust στις οποίες έχετε εγγραφεί ή συμβατικά σας αφορούν. Στις πληροφορίες που συλλέγουμε συγκαταλέγονται τα ακόλουθα:

 • Ονοματεπώνυμο, φυσική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΑΔΤ (καθώς και αντίγραφα των εγγράφων που απαιτούνται για την ταυτοποίησή σας).
 • Οικονομικά στοιχεία σας και απαραίτητα δικαιολογητικά που σχετίζονται με την παροχή επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών (π.χ., στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού), όπως αυτά προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών καθώς και των διατάξεων σχετικά με την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Ν. 4557/2018).
 • Τις προτιμήσεις σας για συγκεκριμένα προϊόντα μας ή υπηρεσίες.
 • Τη μεταξύ μας επικοινωνία (όπως καταγραφή κλήσεων που πραγματοποιείτε προς το τηλεφωνικό μας κέντρο, e-mail, επιστολών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής επικοινωνίας πραγματοποιήσετε).
 • Πληροφορίες σχετικές με τα επενδυτικά προϊόντα που σας αφορούν στο πλαίσιο της καλύτερης και πληρέστερης ενημέρωσής σας.
 • Επιπλέον, συλλέγουμε πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, όπως είναι τα στοιχεία τρίτων προσώπων που έχετε δηλώσει ως συνδικαιούχους ή πληροφορίες που σχετίζονται με τη χρήση των ιστοσελίδων μας από το κινητό σας τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας.

Όταν επισκέπτεστε τις εγκαταστάσεις της Εταιρίας, συλλέγουμε δεδομένα εικόνας κλειστού κυκλώματος (CCTV) για λόγους προστασίας προσώπων και αγαθών, ασφάλειας και πρόληψης παραβατικών ενεργειών. 

 1. Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας

 Πραγματοποιούμε επεξεργασία των δεδομένων σας για έναν ή περισσότερους σκοπούς, όπως για να:

 • Πραγματοποιούμε συναλλαγές και να προσφέρουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τις οποίες υφίσταται σύμβαση μαζί σας καθώς και για την ενημέρωσή σας στο πλαίσιο υφιστάμενης σύμβασης.
 • Συμμορφωνόμαστε με τις κανονιστικές και νομικές μας υποχρεώσεις.
 • Τιμολογούμε τους πελάτες μας στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών μας.
 • Σας πληροφορούμε γενικά για νέα προϊόντα και υπηρεσίες βάσει της συγκατάθεσής σας (εκτός αν έχετε επιλέξει να μη λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα) καθώς και για εκδηλώσεις και οικονομικές αναλύσεις της Εταιρίας μας.
 • Απαντάμε στις ερωτήσεις ή στις ανησυχίες σας αναφορικά με τη χρήση των επενδυτικών προϊόντων ή των υπηρεσιών μας και εν γένει για κάθε είδους επικοινωνία με εσάς.
 • Προασπίζουμε και να διασφαλίζουμε τα έννομα συμφέροντα της Alpha Trust.
 1. Διατήρηση δεδομένων

 Θα διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η συμβατική μας σχέση και μετά τη λήξη της για όσο χρόνο απαιτεί η σχετική νομοθεσία ή έως ότου παρέλθει ο χρόνος παραγραφής σχετικών αξιώσεων. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος αυτός δεν υπερβαίνει τα είκοσι (20) έτη. Ειδικότερα, διαγράφουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αμέσως, όταν δεν υφίσταται η νομική βάση για την επεξεργασία. Επισημαίνεται ειδικώς, ότι τα βιογραφικά σημειώματα που τυχόν μας αποστέλλετε με σκοπό την κάλυψη κάποιας θέσης εργασίας στην Εταιρία διατηρούνται στο αρχείο της Εταιρίας για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την αποστολή τους στην Εταιρία, οπότε και διαγράφονται. Μετά τη λήξη της ως άνω περιόδου, τα δεδομένα καταστρέφονται.

Σε περιπτώσεις που η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την άσκηση ή την προάσπιση/ενάσκηση νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρίας ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, η ως άνω προθεσμία παρατείνεται μέχρι το τέλος της περιόδου κατά την οποία τα δεδομένα αυτά δεν είναι πλέον αναγκαία για τους ανωτέρω σκοπούς.

 1. Διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός ΕΕ/ΕΟΧ

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτες χώρες (δηλ. σε χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ), προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκ μέρους μας παροχή των υπηρεσιών που μας έχετε ζητήσει. Στην περίπτωση αυτή η διαβίβαση γίνεται είτε βάσει αποφάσεων επάρκειας της ΕΕ ή βάσει κατάλληλων εγγυήσεων για την προστασία και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων ή βάσει των παρεκκλίσεων για ειδικές καταστάσεις σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΓΚΠΔ. Η Εταιρία ενδέχεται να χρησιμοποιεί υπηρεσίες του υπολογιστικού νέφους Microsoft Azure σε διακομιστές κρατών μελών της ΕΕ. Οι συμβατικές δεσμεύσεις της Microsoft σχετικά με τον ΓΚΠΔ μπορούν να βρεθούν στο Παράρτημα Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Προϊόντων και Υπηρεσιών της Microsoft, που βρίσκεται αναρτημένο στη σχετική της ιστοσελίδα.

 1. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων

 Η Εταιρία εγγυάται ότι δεν θα διαβιβάσει ή αποκαλύψει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα σας σε τρίτους, εκτός από τους παραλήπτες που αναφέρονται στην παρούσα, για οποιονδήποτε σκοπό ή χρήση, εκτός εάν είναι υποχρεωτικό βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ή απαιτείται από δημόσιες / εισαγγελικές/ δικαστικές υπηρεσίες /αρχές.

Κατά την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών/κανονιστικών υποχρεώσεών μας, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε:

 • Εποπτικές αρχές, διοικητικούς φορείς, δικαστικές ή άλλες δημόσιες αρχές στις οποίες είτε οφείλουμε να παρέχουμε πληροφορίες είτε αυτές εξουσιοδοτούνται από το νόμο να τις ζητούν.
 • Παρόχους υπηρεσιών και εξωτερικούς συνεργάτες της Εταιρίας (εκτελούντες την επεξεργασία).
 • Τρίτα πρόσωπα που εσείς έχετε εξουσιοδοτήσει.
 • Εξουσιοδοτημένους εξωτερικούς νομικούς συμβούλους.

Επιπρόσθετα, πρόσβαση στα δεδομένα σας έχει το απολύτως αναγκαίο προσωπικό της Εταιρίας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και έχει κατάλληλα εκπαιδευτεί.
Τέλος, θα επεξεργαστούμε και θα αποκαλύψουμε δεδομένα, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την προστασία από την απάτη, για να προασπίσουμε τα δικαιώματά μας ή για να προστατεύσουμε τους πελάτες μας.

 1. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων - κατάρτιση προφίλ

 Γενικά, κατά τη δημιουργία και τη διεξαγωγή μιας επαγγελματικής δραστηριότητας δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε αυτόματα ορισμένα από τα δεδομένα σας, με σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων πτυχών (περιορισμένης κατάρτισης προφίλ), προκειμένου να προτείνουμε, να συνάψουμε ή να εκτελέσουμε μια σύμβαση μαζί σας μετά από κατάλληλη ενημέρωσή σας και τη σύμφωνη γνώμη σας.

 1. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

 Στην Alpha Trust αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και ελέγχουμε και βελτιώνουμε διαρκώς τα μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, τυχαία απώλεια, διάδοση ή καταστροφή. Κάθε εργαζόμενος της Alpha Trust που έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς.

Επίσης στις περιπτώσεις που ένας οργανισμός, μία εταιρία ή ένας εξωτερικός συνεργάτης παρέχει σε εμάς ή για λογαριασμό μας υπηρεσίες που περιλαμβάνουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, διασφαλίζουμε ότι εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας (τεχνικά και οργανωτικά μέτρα) και τα δεδομένα επεξεργάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Εταιρίας. Οι εν λόγω οργανισμοί-επαγγελματίες δεν μπορούν να επεξεργάζονται τα δεδομένα σας για δικούς τους σκοπούς, δεσμεύονται δε, με σύμβαση να τηρούν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και την εν γένει προστασία τους σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και τον ΓΚΠΔ.

 1. Τα δικαιώματά σας

 Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να σας εξηγήσουμε ποια δεδομένα τηρούμε για εσάς, καθώς και τον ακριβή τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τη φόρμα που θα βρείτε εδώ, υπογεγραμμένη με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής σας (άρθρο 15 ΓΚΠΔ, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 33 του Ν. 4624/2019).

Εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας είναι ελλιπή ή ανακριβή, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να προβούμε σε κατάλληλες διορθώσεις (άρθρο 16 ΓΚΠΔ).

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας δεν υπόκεινται σε επεξεργασία για κάποιον συγκεκριμένο και νόμιμο σκοπό, μπορείτε να μας ζητήσετε να προχωρήσουμε σε διαγραφή τους, μετά από διαβούλευση μαζί μας (άρθρο 17 ΓΚΠΔ, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν. 4624/2019).

Μπορείτε να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας ή να εναντιωθείτε σε αυτή για λόγους που αφορούν την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Εάν υποβάλετε σχετικό αίτημα, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν αποδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων (άρθρο 21 ΓΚΠΔ, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 4624/2019).

Μπορείτε να ζητήσετε την εξαίρεσή σας από όλες τις προωθητικές ενέργειες ή να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από ορισμένες μόνο μορφές εμπορικής επικοινωνίας (όπως e-mail, τηλέφωνο, κτλ.). Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα μέσω e-mail, μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα μας.

Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, για να διαβιβάσετε τα δεδομένα αυτά σε άλλους οργανισμούς. Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από εμάς σε άλλους οργανισμούς που θα κατονομάσετε (δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, άρθρο 20 ΓΚΠΔ).

Μπορείτε να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή, την παρασχεθείσα συγκατάθεσή σας (κατ’ άρθρο 7 του ΓΚΠΔ) για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, στις περιπτώσεις που η επεξεργασία λαμβάνει χώρα βάσει συγκατάθεσης και χωρίς άλλη νομική βάση. Στην περίπτωση αυτή θα διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει λάβει ήδη χώρα μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Μπορείτε να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης αμφισβήτησης ορθότητας των δεδομένων ή μη νόμιμης επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ).

Μπορείτε να μας ζητήσετε να ικανοποιήσουμε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τη φόρμα που θα βρείτε εδώ, στη διεύθυνση:

ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
Κεντρικά Γραφεία
Οδός Τατοΐου 21, Κηφισιά
Τ.Κ. 14561
ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): dpo@alphatrust.gr  

Η Alpha Trust δεσμεύεται να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας εντός ενός μηνός από την υποβολή τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η ικανοποίηση των αιτημάτων σας καθίσταται αδύνατη για την Εταιρία μας στο χρονικό διάστημα αυτό, θα σας ενημερώσουμε για τους λόγους της καθυστέρησης.
H Alpha Trust συμμερίζεται την ανησυχία σας για τα προσωπικά σας δεδομένα. Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): dpo@alphatrust.gr  

 1. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

 Εάν έχετε ασκήσει κάποιο ή όλα τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων και εξακολουθείτε να αισθάνεστε ότι οι προβληματισμοί σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δεν έχουν αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά από την Εταιρία, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Κηφισίας 1-3 ΤΚ 115 23, Αθήνα. Στη σχετική ιστοσελίδα (http://www.dpa.gr) θα βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής καταγγελιών.

 1. Αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Ενδέχεται κατά καιρούς να αλλάζουμε ή να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική και θα τροποποιούμε αντίστοιχα την ημερομηνία αναθεώρησης που αναγράφεται παρακάτω. Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε την παρούσα ιστοσελίδα περιοδικά, ώστε να είστε πάντα ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Σημείωση:
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 27 Δεκεμβρίου 2023.