Πλαίσιο Συνεργασίας

Οι δυνατότητες συνεργασίας μας με Θεσμικούς επενδυτές εστιάζονται είτε στη δημιουργία εξειδικευμένων προϊόντων που αποτελούν μέρος μίας συνολικής λύσης του επενδυτικού τους χαρτοφυλακίου είτε στη διαχείριση εξατομικευμένων χαρτοφυλακίων.

Επενδυτικός σχεδιασμός

Στην αρχική φάση συνεργασίας πραγματοποιείται μία διαγνωστική μελέτη του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου και στη συνέχεια έχοντας λάβει υπόψη τις ανάγκες του επενδυτή, καθώς και το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί, προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις επενδύσεων για το σύνολο του χαρτοφυλακίου κινητών αξιών.

H αlphαtrust κατέχει σημαντική θέση στη διαχείριση κεφαλαίων Θεσμικών επενδυτών δίνοντας έμφαση στα Επαγγελματικά & Συνταξιοδοτικά Ταμεία καθώς και στη διαχείριση αποθεμάτων ασφαλιστικών εταιρειών.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΩΝ

Η αlphαtrust έχει σημαντική συμμετοχή στο ασφαλιστικό ζήτημα της χώρας με προτάσεις που αφορούν στη βελτίωση της νομοθεσίας σχετικά με το σκέλος της διαχείρισης των αποθεμάτων των Ταμείων, έχοντας μελετήσει σε βάθος τον τρόπο αλλά και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας προηγμένων συστημάτων ασφάλισης και διαχείρισης αποθεμάτων σε αναπτυγμένες χώρες.

Η γνώση αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να αντιληφθούμε σε υψηλό βαθμό τις ανάγκες των πελατών μας που προέρχονται από τον χώρο της κύριας και της επικουρικής ασφάλισης, γεγονός που λειτουργεί συμπληρωματικά στη σημαντική εμπειρία που η εταιρεία απέκτησε σε αυτό τον κλάδο μέσα από διαγωνισμούς και αναθέσεις που κέρδισε λόγω του εξαιρετικού ιστορικού αποδόσεων που διαθέτει.

Η εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα που είναι σε θέση αναλάβει τη διαχείριση αποθεματικών στο σύνολο των βασικών κατηγοριών επένδυσης σε κινητές αξίες.

ΘΕΣΜΙΚΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ

Η αlphαtrust προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε Ταμεία και θεσμικούς επενδυτές με ομάδα στελεχών της που ασχολείται με τη διαγνωστική μελέτη των αναγκών τους, με τον σχεδιασμό εναλλακτικών λύσεων και τελικά με τη διαχείριση των κεφαλαίων τους.

Η ομάδα αυτή αποτελείται από έμπειρα στελέχη με γνώση που επεκτείνεται σε όλες τις κατηγορίες επενδύσεων και κυρίαρχο πλεονέκτημα την αποκλειστική τους ενασχόληση με θεσμικού τύπου χαρτοφυλάκια, είτε αυτά έχουν τη μορφή αμοιβαίων κεφαλαίων είτε τη μορφή εξατομικευμένων χαρτοφυλακίων.

Δείτε παραδείγματα Χαρτοφυλακίων Ταμείων 

σε μορφή Α/Κ που διαχειρίζεται η αlphαtrust