Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 196η/11.10.2000/12α

Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους μακροπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης υπεραξιών και εισοδήματος με την τοποθέτηση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων. Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, το ενεργητικό του Α/Κ επενδύεται κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κρατικών, υπερεθνικών και εταιρικών ομολόγων, ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης. Η κατανομή του χαρτοφυλακίου μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών ομολόγων βασίζεται σε στρατηγικές που δύνανται να μεταβάλλονται αναλόγως οικονομικής συγκυρίας, χρηματοοικονομικών μεγεθών και κατάστασης αγοράς.

Ενημερωτικό Υλικό

Fact Sheet-R

Fact Sheet-I


Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP KID)-R
Παρελθούσες Αποδόσεις-R

Σενάρια Επιδόσεων -R Δεκέμβριος 2023


Σενάρια Επιδόσεων -R Νοέμβριος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -R Οκτώβριος 2023


Σενάρια Επιδόσεων -R Σεπτέμβριος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -R Αύγουστος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -R Ιούλιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -R Ιούνιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -R Μάιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -R Απρίλιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -R Μάρτιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -R Φεβρουάριος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -R Ιανουάριος 2023

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP KID)-I 
Παρελθούσες Αποδόσεις-I

Σενάρια Επιδόσεων -Ι Δεκέμβριος 2023


Σενάρια Επιδόσεων -Ι Νοέμβριος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -I Οκτώβριος 2023


Σενάρια Επιδόσεων -Ι Σεπτέμβριος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -Ι Αύγουστος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -Ι Ιούλιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -Ι Ιούνιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -I Μάιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -Ι Απρίλιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -Ι Μάρτιος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -Ι Φεβρουάριος 2023

Σενάρια Επιδόσεων -Ι Ιανουάριος 2023

Κανονισμός
Εξαμηνιαία Έκθεση
Ετήσια Έκθεση
Πίνακας Επενδύσεων
Ενημερωτικό Δελτίο
Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Α/Κ