Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 196η/11.10.2000/12α

Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους μακροπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης υπεραξιών και εισοδήματος με την τοποθέτηση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων. Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, το ενεργητικό του Α/Κ επενδύεται κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κρατικών, υπερεθνικών και εταιρικών ομολόγων, ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης. Η κατανομή του χαρτοφυλακίου μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών ομολόγων βασίζεται σε στρατηγικές που δύνανται να μεταβάλλονται αναλόγως οικονομικής συγκυρίας, χρηματοοικονομικών μεγεθών και κατάστασης αγοράς.

Ενημερωτικό Υλικό

Fact Sheet

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP KID)-R
Παρελθούσες Αποδόσεις-R
Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP KID)-I 
Παρελθούσες Αποδόσεις-I
Κανονισμός
Εξαμηνιαία Έκθεση
Ετήσια Έκθεση
Πίνακας Επενδύσεων
Ενημερωτικό Δελτίο
Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Α/Κ