Η Εταιρεία ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2017.

Είναι γενικός μέτοχος της εταιρείας μεταβλητού κεφαλαίου ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF, που ιδρύθηκε επίσης τον Οκτώβριο του 2017.

Έχει έδρα το Λουξεμβούργο.