Ενημερωτικό Δελτίο

Διαθέσιμα Έγγραφα

Καταστατικό

Απόσπασμα του πρακτικού της από 22.10.2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας για την Εισαγωγή των Μετοχών της στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α

Πρακτικό της από 25.11.2021 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Εταιρείας που εξειδικεύει τους όρους της Έκδοσης

Έκθεση Συμπερασμάτων Νομικού Ελέγχου/ 29.06.2022

Αναλυτική έκθεση ευρημάτων προσυμφωνημένων διαδικασιών σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400 /29.06.2022

Έκθεση διασφάλισης επάρκειας κεφαλαίου κίνησης σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 (ISAE 3000) / 29.06.2022

Έκθεση αξιολόγησης βάσει του Διεθνούς Προτύπου Αναθέσεων Διασφάλισης 3000 / 29.06.2022

Για τις σχετικές με το Ενημερωτικό Δελτίο εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρακαλούμε πατήστε εδώ