Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εναλλακτικών Επενδύσεων ενημερώνει ότι η επικαιροποιημένη έκδοση της «ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ» για το έτος 2020 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.alphatrust.gr.

Κηφισιά, 10 Οκτωβριου 2021