Η Εταιρεία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από 3.6.2015 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και σύμφωνα, με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά τη συνεδρίαση της 25ης Νοεμβρίου 2016, προέβη, μέσω της EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 130 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 4,20 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 547,15 ευρώ.

Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει 4.152 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 4,80 ευρώ ανά μετοχή, ποσοστό 0,134% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Κηφισιά, 28 Νοεμβρίου 2016