Η Εταιρεία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από 7.6.2017 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και σύμφωνα, με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προέβη με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή (OTC) και με ημερομηνία εκκαθάρισης την 18/4/2018, μέσω της ALPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά πακέτου 56.500 ιδίων μετοχών, με τιμή κτήσης 10,90 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 617.716,35 ευρώ.

Μετά και την ανωτέρω αγορά, η Εταιρεία κατέχει 57.521 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 10,91 ευρώ ανά μετοχή, ποσοστό 7,438% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Κηφισιά, 19 Απριλίου 2018