Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST» (η Εταιρεία) ενημερώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απόφασή του στις 29 Σεπτεμβρίου 2021 αποφάσισε την ανάκληση της δημοσιευθείσας πρόσκλησης και ακύρωση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12 Οκτωβρίου 2021.

Θα ακολουθήσει νέα πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση σε νέα ημερομηνία.

Κηφισιά, 30 Σεπτεμβρίου 2021