Η Εταιρεία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (διακριτικός τίτλος ALPHA TRUST),  στο πλαίσιο της έγκυρης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι η Τακτική  Γενική Συνέλευση των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την 29.06.2021, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος €447.682,20 ή 0,15€ ανά μετοχή προσαυξημένο κατά €17.256,60 που αντιστοιχεί στις 115.044 ίδιες μετοχές που δεν δικαιούνται μέρισμα και έτσι το τελικό ποσό του μερίσματος διαμορφώνεται στα €464.938,80 ή  €0,1557819811 ανά μετοχή.

Το ανωτέρω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% και έτσι οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό €0,1479928820 ανά μετοχή.

  • Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίζεται η 02/07/2021.
  • Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την 05/07/2021 (record date).
  • Η καταβολή θα αρχίσει την 08/07/2021 και θα πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους :

 

  1. Μέσω των συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρίες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
  2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.T., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.».

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-6289200 κα Μαίρη Σαλαμούρα).

 

Κηφισιά, 30.06.2021